palette
برآورد ارزش اقتصادي خدمات ترسیبکربن در مراتع با روش هزینه جایگزین (مطالعه موردي: مراتع منطقه دیزج بطچی خوي
رقیه قریشی, جواد معتمدي, اسماعیل شیداي کرکج

چکیده
اساسی در جهت حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره برداري از
محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار محسوب می شود .
ارزشگذاري اقتصادي را میتوان بهگونه اي مثبت در هر چه بهتر
نمودن سیاستهاي محیطزیستی دخالت داد. درحال حاضر ثابت شده
است که تخریب اکوسیستم و بدتر شدن کیفیت و کمیت خدمات ارائه
شده توسط اکوسیستم، اثرات منفی بر روي رشد اقتصادي دارد . در
پژوهش حاضر با بیان میزان کربن ذخیره شده در مراتع در دو بخش
پوشش گیاهی و خاك به برآورد ارزش ریالی آن با روش مب تنی بر
هزینه جایگزین پرداخته شد. در مکانهاي مورد مطالعه، نمونهبرداري
گیاه و خاك به روش تصادفی-سیستماتیک جهت تعیین مقدار کربن
ترسیب شده انجام شد. مقدار کربن ترسیب شده در خاك و گیاه از
طریق آزمایشات تعیین گردید. در نهایت ارزش ریالی ترسیب هر تن
کربن در هکتار در سال با استفاده از رویکرد ارزش گذاري مبتنی بر
هزینه جایگزین براي هر یک از مکانها به دست آمد. بر اساس نتایج
تحقیق حاضر، ارزش اقتصادي ذخیره کربن کل مکانهاي مورد بررسی
در مراتع منطقه دیزج بطچی شهرستان خوي با شدت هاي چراي
6722 میلیون ریال ،8874 ، متوسط، کم و زیاد؛ بهترتیب برابر 14630
در هکتار برآورد گردید، به طوري که مراتع با شدت چراي متوسط از
بیش ترین ارزش اقتصادي کربن ترسیب شده در منطقه برخوردار
می باشد. مطالعه سهم نسبی توزیع ذخایر کربن در اجزاي اکوسیستم
نشان داد که بیش ترین فایده اقتصادي به بخش خاك تعلق دارد. این
نکته، بیانگر آن است که در اکوسیستمهاي مرتعی، خاك اصلیترین و
مهمترین منبع ذخیره کربن است
واژگان کلیدی
ارزش اقتصادي، مراتع، ترسیب کربن ، روش هزینه

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.