palette
رسوبات سطحی تالاب انزلی ( Cu و Cd, Pb ) تعیین شدت آلودگی فلزات سنگین طاهره خزایی 1* و علیرضا پورخباز
طاهره خزایی, علیرضا پورخباز

چکیده

در اکوسیستمهاي آبی، رسوبات بهعنوان مخزن آلایندههاي مختلف به ویژه
فلزات سنگین محسوب شده و در واقع حامل و پتانسیل این منابع شیمیایی
سمی میباشند. هدف از این تحقیق بررسی شدت آلودگی و منشأ فلزات
سنگین در رسوبات تالاب انزلی که یکی از مهمترین اکوسیستمهاي مهم
آبی ایران است میباشد. طی این مطالعه نمونه برداري از 6 ایستگاه در
تالاب انزلی در مرداد 1388 صورت پذیرفت. برآورد آلودگی رسوبات از
طریق روش تفکیک شیمیایی چهار مرحلهاي انجام گردید. نتایج بدست
آمده از پژوهش حاضر نشان داد که میزان مس و کادمیوم رسوبات منطقه
در مقایسه با مقادیر پوسته زمین و رسوبات جهانی بالاتر میباشد. میزان
در تمامی ایستگاهها بیشتر از Cu و Cd فاکتور آلاینده فردي براي فلزات
یک بوده که این مطلب از دیدگاه زیستمحیطی نگران کننده است و
فراهمی زیستی بالاي این عناصر، سلامت تالاب انزلی را به خطر میاندازد.
براي فلزات مورد مطالعه در مجموع 6 ایستگاه بدین صورت ICF مقدار
بطور کلی باید توجه داشت که آزادسازي Cu> Cd > Pb : میباشد
عناصر سنگین از رسوبات نیاز به شرایط قوي اسیدي داشته درحالیکه
خنثی میباشند.

واژگان کلیدی
فلزات سنگین، تالاب انزلی.ICF ،

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.