palette
تحلیل حساسیت الگوی مصرف انرژی در تولید گندم آبی شهرستان کرمانشاه
محمدرضا اصغری پور, فریبرز صالحی, محمود احمدپور

چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی مصرف انرژی و تعیین حساسیت نهاده‌ها برای تولید گندم آبی در شهرستان کرمانشاه است. داده‏های مورد نیاز از 120 مزرعه گندم آبی در سال 1392 با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی، جمع‌آوری گردید. حساسیت نهاده‌های انرژی با استفاده از روش بهره‏وری فیزیکی نهائی (MPP) و ضرایب رگرسیون با مشتقات جزئی بر عملکرد گندم برآورد شد. نتایج نشان داد که کل انرژی ورودی حدود 8/41921 مگاژول در هکتار بوده و در بین نهاده‌های ورودی انرژی، کود نیتروژن با 38 درصد و پس از آن سوخت دیزل با 13 درصد بیشترین سهم‏ها را دارا هستند. حدود 35 درصد از کل انرژی مصرفی در تولید گندم انرژی مستقیم و 65 درصد انرژی غیر مستقیم بود. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که تاثیر انرژی نیروی کار، ماشین آلات، سوخت دیزل، کود نیتروژن، الکتریسیته و آب بر عملکرد مثبت است. تحلیل حساسیت نشان داد که مقدار MPP بین 29/0- تا 24/9 بود. همچنین نیروی کار بیشترین مقدار MPP را داشت و پس از آن ماشین‏آلات، آب و کود فسفر قرار داشتند. با این حال مقدار MPP برای سموم شیمیایی و کود پتاسیم به ترتیب 29/0- و 10/0- شد، که نشان‏دهنده استفاده مفرط این نهاده‌ها برای تولید گندم است. مصرف تمام اشکال انرژی مستقیم، غیر مستقیم، تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تاثیر مثبتی بر عملکرد داشت.
واژگان کلیدی
کارایی انرژی، نهاده‌های انرژی، تابع تولید کاب-داگلاس، گندم آبی، کرمانشاه

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.