تخمين ردپاي كربن و پتانسيل گرمايش جهاني در نظام‌هاي توليد برنج

سلمان دستان

چکیده


مديريت صحيح مي‌تواند باعث افزايش بهره‌وري و كاهش ردپاي كربن شود. هدف از اين پژوهش، تخمين ردپاي كربن و گرمايش جهاني در نظام‌هاي توليد برنج بود. در اين آزمايش نظام‌هاي كاشت فشرده (SRI)، بهبوديافته و رایج منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند. تمامي عمليات زراعي و اطلاعات مربوط به روش‌هاي توليدي و مقادير مختلف مصرف نهاده‌ها (ورودي‌ها) در سال‌ 1391 ثبت و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه متوسط GWP برابر 25/2803 كيلوگرم معادل CO2 در هكتار بوده است. بيش‌ترين و كم‌ترين GWP در نظام‌هاي كاشت فشرده و رایج منطقه مشاهده شد. GWP در واحد انرژي ورودي در نظام كاشت فشرده حداقل و در نظام کاشت رایج منطقه حداكثر بود. نظام کاشت رایج منطقه و فشرده بيش‌ترين و كم‌ترين GWP در واحد انرژي خروجي را داشتند. كم‌ترين و بيش‌ترين ردپاي كربن در واحد وزن در نظام‌هاي كاشت فشرده و رایج منطقه به‌دست آمد. بنابراين، شيوه صحيح مديريت مزرعه در نظام توليد فشرده به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، پتانسيل گرمايش جهاني و ردپاي كربن منجر شده است.

واژگان کلیدی


برنج- تغيير اقليم- ردپاي كربن- گازهاي گلخانه‌اي- محيط زيست

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.