الگوی تجارت آب مجازی در فعالیتهای اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده – ستانده گسترش یافته

مرتضی تهامی پور, عباس صلاح, عباس عرب مازار

چکیده


يكي از ديدگاههاي نوين در مديريت منابع آب، توجه به اصل مزيت نسبي و تجارت آب مجازي است. در واقع اين نگاه وجود دارد كه مي توان يك تخصص منطقه اي بر اساس منابع آب درنظر گرفت و مناطقي كه كم آب هستند واردكننده محصولات آب بر باشند و اين محصولات در مناطق پرآب توليد شود و يا اينكه از كشورهاي ديگر وارد شود. در اين مطالعه اين ديدگاه بصورت استاني و براي استان گيلان كه دارای وفور نسبی منابع آب و بارش مناسب می-باشد، مورد بررسي قرار گرفته است. از اينرو، سوال پژوهش این است که الگوی تجارت آب مجازی در این استان چگونه است؟ برای پاسخ به اين سوال، از ابزار جدول داده‌– ‌ستانده گسترش يافته استفاده شده است. بر اين اساس، میزان آب مصرفی مستقیم و کل، به تفکیک 40 رشته فعالیت اقتصادي در سطح استان مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج نشان داد كه استان گيلان به ترتيب با خالص صادرات 636 و 811 میلیون متر مکعب آب در سطح كل فعاليتهاي اقتصادي و بخش كشاورزي، صادرکننده خالص آب مجازی بوده است. در حاليكه اين استان در بخش صنایع و معادن واردکننده خالص آب مجازی بوده است. بر اساس يافته ها و اطلاعات بدست آمده در اين مطالعه،‌ اين امكان وجود دارد كه با افزایش سهم رشته فعالیت های داراي ارزش افزوده بالا و کاهش سهم رشته فعالیت هاي داراي بیشترین شدت استفاده از آب،‌ می توان ارزش افزوده استان گيلان را افزایش داد.

واژگان کلیدی


منابع آب، آب مجازی، فعالیت های اقتصادی، جدول داده-ستانده، استان گیلان، ایران.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.