اثر pH و زمان بر کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از پساب واقعی صنایع نساجی

فاطمه رجب نیا, سید حسین هاشمی, ریحانه رسول زاده, سعید صوفی زاده

چکیده


صنعت نساجی به دلیل مقدار زیاد آب مصرفی، کیفیت و میزان فاضلاب تهدیدی برای منابع آبی است. ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ فرﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ نظیر روش های الکترو شیمیایی، نانو فیلتراسیون ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮓ ﭘﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و با استفاده از یک راکتور2/4 لیتری حاوی 6 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ فولادی و پساب واقعی صنعت نساجی انجام گرفت. الکترودها ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ برق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وصل شدند. اثر دو پارامتر زمان از صفر تا 90 دقیقه و pH اولیه فاضلاب از 5 تا 7 بر کارایی حذف رنگ و COD ﺑﺮﺭﺳﻲ شد. دانسیته جریان الکتریکی و اندازه الکترودها در تمامی آزمایش ها ثابت بود. نتایج نشان داد که ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮓ و COD با ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ رابطه مستقیم دارد و برای PH اولیه 5 و 7 تقریبا یکسان است. در واقع در pH های میانی کارایی روش مستقل از pH بوده، نیازی به تنظیم pH و مصرف مواد شیمیایی وجود ندارد. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ 90 دقیقه و pH طبیعی فاضلاب خام به دست آمد که در آن حدود 99% رنگ و 73% COD حذف شد. این مطالعه نشان داد فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای فولادی می تواند روشی موثر و کم هزینه برای تصفیه فاضلاب واقعی صنایع نساجی باشد.

واژگان کلیدی


انعقاد الکتریکی-pH-پساب صنایع نساجی-تصفیه پساب

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.