تأثير نحوة استقرار پايه‌ها در ميزان مشخصه هاي كمي و كيفي نارون ها در منطقه شهري

مرتضی حبیبی, هادی کیادلیری, رضا اخوان

چکیده


به منظور بررسي وضعيت درختان در مناطق شهري، منطقه 16 شهرداري تهران براي انجام اين تحقيق انتخاب شد. در اين مطالعه دو گونة اوجا Ulmus Carpinifoliaو نارون چتريUlmus Carpinifolia Var.Umberaculifera در دو حالت توده‌اي و نواري مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور انجام این مطالعه، آماربرداري بصورت تصادفي و به روش خطي صورت پذيرفت. بدين صورت كه بعد از انتخاب توده‌ها و نوارها تعداد 100 درخت براي هر گونه و هر گروه (بصورت مجزا) اندازه‌گيري گرديد. جهت آماربرداری در نوارها با كدگذاري درختان، درخت اول بصورت تصادفي انتخاب شده و فاصله هر درخت از درخت بعدي چهار پایه تعيين گرديد. سپس مشخصه‌هاي كمي شامل: قطر برابر سينه، ارتفاع كل، ارتفاع تاج و ميانگين قطر تاج و مشخصه‌هاي كيفي شامل: سلامت تاج، سرخشيدگي، شانكر، آفت و چند شاخگي مورد اندازه گیری قرار گرفته و با استفاده از آزمونهای t و کروس‌کال‌والیس مقایسه شدند. براساس نتايج بدست آمده مشخصه‌هاي كمي اوجا داراي مرغوبيت بيشتر نسبت به نارون چتري و از نظر مشخصه‌هاي كيفي نارون چتري داراي سلامت تاج بيشتر، سرخشكيدگي كمتر، آفت كمتر و چند شاخگي بیشتر نسبت به اوجا بوده است. ضمن اين که درخت اوجا داراي چندشاخگي کمتري نسبت به نارون چتري است. بنابراين به منظور توسعه فضاي سبز در نوارها و در مواردي كه هدف طراحي منظر و مسائل زيبايي شناختي باشد بهتر است از گونه نارون چتري استفاده شود و در حالتي كه استقرار جنگلكاري و بهبود مشخصه‌هاي كمي مد نظر است( توده‌ها )، گونه اوجا می‌تواند انتخاب مناسبي باشد.

واژگان کلیدی


"نارون چتري" - "اوجا" - "نحوة استقرار" - "مشخصه‌هاي كمي" - "كيفي"

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.