بررسی میزان غلظت و سطوح آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق در غرب ایران

مهدی رجبی

چکیده


طوفان‌های گرد و غباری که اغلب در مناطق خشک و نیمه خشک جهان روی می‌دهند حجم زیادی از ذرات معلق را با خود حمل ميكنند و از اينرو به عنوان یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی در مقیاس‌های منطقه‌ای و بین المللی تلقی میگردند. این تحقیق به ارزيابي مقادير فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار ته نشین شده در شهرهای سنندج، خرم آباد و اندیمشک در غرب ایران میپردازد. نمونه برداری ذرات گرد و غبار از 30 خرداد 1391 بمدت يكسال در بازه هاي زمانی 10 روزه و به طور همزمان در سه ایستگاه مذکور با استفاده از روش Deposit Gauge Method صورت گرفت و اندازه‌گیری فلزات Fe و Mn با استفاده از جذب اتمی به روش شعله و Zn, Cu, As, Ag, Pb, Cd, Cr, Ni به روش کوره گرافیکی انجام شد. سپس سطح آلودگي فلزات سنگين با استفاده از شاخص‌های Geo-Accumulation Index (Igeo) و Index Enrichment Factor (EF) ارزيابي گرديد. نتايج شاخص های Igeo و EF میزان آلودگی Ag و Cu بيش از دیگر فلزات سنگین در گرد و غبار هر سه ایستگاه ارزيابي نمود. علارغم كمتر بودن ميانگين ميزان گرد و غبار باريده در ايستگاه سنندج، غلظت فلزات سنگين در ذرات گرد و غبار اين ايستگاه در مقايسه با ايستگاههاي دیگر بطور نسبي بيشتر بود. علاوه بر این حداکثر و حداقل میزان گرد و غبار باریده بر سه ایستگاه به ترتیب در اردیبهشت و بهمن بدست آمد.

واژگان کلیدی


ذرات معلق- Geo-Accumulation Index- Index Enrichment Factor-غرب ایران.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.