palette
ارائه طرح جامع مدیریت پسماندهاي تولیدي در کارخانههاي بهرهبرداري و نمکزدایی نفت در اهواز، بر اساس RCRA
اعظم نامداری, نعمت ا... جعفرزاده حقیقی فرد, فرامرز ترکیان, ذبیح ا... مزارعی

چکیده
هدف از این تحقیق میدانی؛ شناسایی، طبقهبندي و کددهی پسماندهاي
خطرناك تولیدي، به منظور مدیریت جامع پسماندها در بزرگترین واحد
نفتی خاورمیانه - شرکت بهرهبرداري شماره 2 نفت و گاز کارون در اهواز
_ بر اساس RCRA، میباشد. جهت تحقق این هدف، تجزیه و تحلیل
پرسشنامه 154 سوالی، نقشههاي ترسیم شده واحدها، انجام آزمایشات
استاندارد، مقایسه مواد شیمیایی شناسایی شده در زائدات با 8 فهرست
استاندارد بین المللی مواد خطرناك و تعیین تعداد مواد موجود در هر
فهرست، در رأس امور قرار گرفت. نتایج این تحقیق که براي اولین بار در
ایران بهانجامرسیده؛ نشان میدهد که: 33 نوع مادهزائد خطرناك، 5 گروه
مادهغیر خطرناك و 25 نوع مادهزائد که خطرناك بودن آنها اثبات نشده،
شناسایی شدهاند که 3 نوع ماده در فهرست مواد زائد خطرناك حاد، 4 نوع
درفهرست موادزائد خطرناك سمی، 4 نوع درفهرست موادزائد خطرناك
از منابع مشخص، 8 نوع در فهرست مواد سمی متقدم، 6 نوع در فهرست
سمیت سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا و 10 نوع در فهرست سمیت
بر حسب استخراج، قرار گرفتند. 6 فلز سنگین نیکل، سرب، روي، مس،
کروم و کادمیوم در گروه موادسمی، قرار دارند. در نهایت، جهت پیشگیري
از آلوده شدن خاك هاي اطراف کارخانه ها به مواد خطرناك، سانتریفیوژ
پساب و براي پاکسازي خاكهاي آلوده، تصفیه زیستی، پیشنهاد؛ و نحوه
مدیریت نهایی هر گروه از پسماندهاي خطرناك وغیر خطرناك، تعیین شد.
واژگان کلیدی
پسماند خطرناك، صنعت نفت، قانون حفاظت و بازیافت منابع، نمکزدایی و بهره برداري.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.