palette
برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
مهدی خسروی, محمود صبوحی

چکیده
این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان در شهرستانهای رستم و ممسنی (واقع در استان فارس ) و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این درختان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر درستنمایی ، شاخص های مدل برآورد گردید. نتایج نشان داد که 5/78 درصد افراد نمونه ، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت ازاین درختان می باشند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانواده برای ارزش حفاظتی درختان گز، 5540 ریال درماه بدست آمد. ارزش حفاظتی سالانه این درختان در شهرستانهای رستم و ممسنی 165 میلیون ریال برآورد شد. این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیران توجیهی قابل قبول جهت حمایت های بیشتر از کیفیت و کمیت درختان گز بدست می دهد.
واژگان کلیدی
روش ارزشگذاری مشروط ، تمایل به پرداخت ، درخنان گز ، مدل لاجیت

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.