palette
تحلیلی بر رابطه بین نگرش نوین محیط زیستی و مصرف انرژی خانگی
صادق صالحی, حسین محمودی, نرگس دیبایی, سارا کریم زاده

چکیده
مقاله حاضر به بررسی رابطه میان نگرش محیط زیستی افراد و رفتار محیط زیستی (مصرف انرژی خانگی ) آن ها در مناطق شهری شهرستان ارومیه می پردازد. در این تحقیق ، نگرش افراد مورد بررسی در دو سطح نگرش محیطی زیستی عام و نگرش محیطی زیستی خاص (مصرف انرژی ) مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق فرضیه تحقیق، بین نگرش محیطی زیستی عام و نگرش محیطی زیستی خاص ، با رفتار مصرف انرژی افراد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد . نگرش محیطی زیستی عام ، بر پایه مقیاس نوین زیست محیطی و نگرش مصرف انرژی بر پایه مقیاس محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفته اند. از نظر روش شناسی ، برای انجام تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، نمونه ها از مناطق شهری انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و از 383 نفر از ساکنان شهر ارومیه جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که اولا ، افراد مورد بررسی در هر دو نوع نگرش نمره بالایی دریافت کرده اند و ثانیا، رابطه مثبت و معناداری بین نگرش محیطی زیستی عام و رفتار معنادار محیطی زیستی (مصرف انرژی) افراد وجود دارد. در ادامه ی مقاله، دلایل احتمالی بروز این نتیجه مرود بحث قرار گرفته و در انتها نیز پیشنهاداتی برای انجام بهتر تحقیقات آتی ارائه شده است
واژگان کلیدی
نگرش محیطی زیستی، نگرش مصرف انرژی ، رفتار محیطی زیستی(مصرف انرژی ) ، پارادایم نوین محیطی زیستی

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.