palette
ارائه چارچوب روش شناختی به منظور ارزیابی محیطی منطقهاي(REA) واجرایی نمودن دستورکار محلی21مطالعه موردي: منطقه سهند در استان آذربایجان شرقی
محمدحسین شریف زادگان, نغمه مبرقعی, پویا جودي

چکیده
بروز مشکلات عدیده محیطزیستی در کشورهاي در حال توسعهوتوسعه یافته موجب گردیده است کـه توجـه بـه حفاظـت محـیطزیسـت از نمـود بیشتري در فرایند تصمیمسـازي وتصـمیمگیـري برخـوردار گـردد. رونـد شتابان توسعه و تاثیرات ناشی ازآن برمحیط موجب شده است تا ارزیـابی اثرات ناشی از توسعه بر محـیطزیسـت، بـهعنـوان بخشـی ازفعالیـتهـاي توسعه مد نظر قرار گیرد کهانجاماین امرلزومارزیابی راهبردها به منظـور انتخاب بهترین راهبرد و یا اصلاح آنها را ضروري میسازد. تحقق توسعه پایدار نیازمند چند ابزار پشتیبانی است که یکی ازاصلیترین آنها ارزیابی محیطی است که تاکید بسیاري بر دستیابی بـه اشـکال پایـداري درفراینـد توسعه دارد. در سالهاي اخیر ارزیابی محیطی منطقهاي بـهعنـوان ابـزاري موثر در پشتیبانی از توسعه پایدار محلی شناخته شده است. دراین پژوهش سعی شده اسـت تـا بـا انجـام REA در منطقـه سـهند بـه تحلیـل وتفسـیر الگوهاي توسعهاجتماعی- اقتصادي ناپایدار گذشتهوعلل بروز مشکلات محیطی تجمعی در سطح منطقه مـورد مطالعـه پرداختـه شـودو بـا تـدوین برآمدهاي راهبردي جهت اجرایی کردن دستور کار محلـی21، بـهارتقـاء پایداري در توسعه همه جانبهاین منطقهاقدام گردد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مشکلات محیطزیستی موجـوددر منطقـه مـورد مطالعـه عمدتاً ناشی ازفعالیت هـاي اقتصـادي- اجتمـاعی ناپایـدارو کـم تـوجهی نهادهاي مسئول در سطح منطقهاست، لـذا بـه منظـور بـه حـداقل رسـاندن مشکلات محیطی و حمایت از توسعه پایدار محلی، نه تنهـا لازماسـت بـه اقدامات توسعه اي با در نظر گرفتن مولفه هاي محیطزیستی در بدو شروع برنامهها و سیاستها پرداخت بلکه بایستی به توسعهاقـدامات راهبـردي در جهت اصلاح دلایل مشکلات محیطی ناشی از توسعهاجتماعی- اقتصادي ناپایدار نیزاقدامورزید.
واژگان کلیدی
ارزیـابی محیطـی منطقـهاي، دسـتور کـار 21، توسـعهپایدار، ارزیابی راهبردي محیطزیستی، منطقه سهند

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.