palette
برآورد ارزش تفریحی اکوسیستم ساحلی دریای خزرمطالعه موردی : ساحل تفریحی رادیو- دریا شهرستان چالوس
غلامعلی شرزه ای, احمد سام دلیری

چکیده
در این پژوهش ارزش تفریحی ساحل رادیو دریا شهرستان چالوس و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدید کنندگان این ساحل با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) وپرسشنامه انتخاب دوگانه برای سال 1388 تعیین و اندازه گیری گردید . برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مدل logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی ، پارامترهای این مدل برآوردگردید. نیایج نشان می دهد که 65 درصد افراد بررسی شده در این مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از ساحل مورد نظر هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدید گنندگان برای ارزش تفریحی این ساحل 1169 ریال برای هر بازدید است . ارزش تفریحی ماهانه این منطقه ساحلی بیش از 75/37 میلیون ریال و ارزش کل تفریحی سالانه آن 453 میلیون ریال برآورد شده است . نتایج همچنین نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدید گنندگان از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده که مهمترین عوامل موثر در میزان (WTP) بازدید گنندگان برای استفاده از ساحل است . کیفیت ساحل ( تمیزی ساحل و شفافیت آب ) از نظر بازدید گنندگان عامل بعدی در تاثیرگذاری برمیزان WTP بازدید گنندگان بوده ، بطوریکه از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده است. میزان تحصیلات عامل بعدی است که در سطح ده درصد معنی دار است. فاصله محل سکونت تا ساحل متغیر تاثیر گذار بعدی است که با علامت منفی و در سطح ده درصد معنی دار است.
واژگان کلیدی
محیط زیست ، ارزشگذاری مشروط (CV) ، تمایل به پرداخت WTP ، ساحل رادیو دریا ، مدل .Logit

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.