palette
رابطه سواد بوم شناختی، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)

چکیده

سابقه و هدف: مفهوم دغدغه محیط زیستی سالهاست که با پشتوانه های نظری مختلف در علوم اجتماعی و روانشناسی بررسی می شود اما به تازگی از سایر مفاهیم انتزاعی مرتبط با محیط زیست جدا شده است. در سالهای اخیر با تفکیک آن از مفاهیمی نظیر نگرش، آگاهی و هوشیاری به شکلی مستقل به عنوان متغیری متشکل از مفاهیم عینی و ذهنی در قالب ابعاد افقی و عمودی که هریک دارای مولفه های سازنده متفاوتی هستند بررسی می شود.

 مواد و روش ها: پژوهش حاضر براساس نظریه شافرین مولفه های سازنده بعد افقی دغدغه محیط زیستی شامل: محرک احساسی، مولفه شناختی، اراده رفتاری و رفتار عملی را در ارتباط با متغیرهای مستقل بررسی می­کند. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه تبریز و نمونه آماری آن با استفاده از فرمول کوکران 387 نفر تعیین شده و با استفاده از نمونه گیری سهمیه­ای تمام دانشکده های دانشگاه بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که سوالات آن با استفاده از سوالات استاندارد سنجش نگرش زيست محيطي، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی پژوهش های قبلی تنظیم شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های متناسب با سطح سنجش متغیرها از طریق نرم افزار SPSS انجام شده است.

 نتایج و بحث: نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین دغدغه محیط زیستی به عنوان متغیر وابسته تحقیق 17/37 است که بیش از میانگین قابل اکتساب برای متغیر تعریف شده است. یافته ها همچنین نشان می دهد متغیر سواد محیط زیستی با ضریب استاندارد 281/ رابطه معنی داری با دغدغه محیط زیستی دانشجویان دارد اما دو متغیر رضایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر میزان دغدغه زیست محیطی دانشجویان دانشگاه تبریز  نداشته است.

 

 نتیجه گیری: نوع و میزان دغدغه های محیط زیستی افراد منوط به میزان آگاهی آنها از فرایندهای طیعی محیط زندگی آنها است لذا مهمترین عامل موثر در حفاظت از محیط زیست افزایش دانش و سواد بوم شناختی افراد است.

واژگان کلیدی
دغدغه محیط زیستی- شهریت- فردگرایی- شافرین

منابع و مآخذ مقاله

- Adhami, A., Akbarzadeh, A., (2011), Investigation of Cultural Factors Affecting Tehran's Environmental Conservation (Case Study 5 and 18), Shooshtar Social Sciences, Fifth Year No. 12, 113-140

- Aghili, Seyed Mahmoud; Khoshfar, Gholamreza; Salehi, Sadegh (2009), Social Capital and Responsible Environmental Behaviors in Northern Iran (Case Study: Gilan, Mazandaran and Golestan Provinces), Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, Volume 16, pp. 251-236. [In Persian

- Barry, John, (2001), Environment and Social Theory, Translated by Hassan Chavoshian, Tehran, Environment Organization. [In Persian]

- Cassell, P., (1993), The Giddens Reader, Translated by Hassan Chavoshian, 2013, Tehran, Phoenix Press. [In Persian]

- Castells, Manuel. (2005), The Information Age: Economics, Society and Culture, Volume 2 and 1, translated by Hassan Chavoshian, Tehran, Tarh e No publication. [In Persian]

- Chung, E., Fischer, E. (2011), When conspicuous consumption becomes inconspicuous: the case of the migrant Hong Kong consumers. Journal of Consumer Marketing, 18, 474- 488.

- Dahly.D.L., Adir,L.S.(2007), Quantifying the urban environment :a scale measure of urbanicityoutperforms the urban-rural dichotomy,Published in Final Editfrom as: Soc Sci Med ,64,1407-1419.

- Dunlap Riley E, (2008), The New Enviromental Paradigm, Journal of Enviromental Education, 19-28.

- Farahmand, Mahnaz ؛ Shokoufifar, Kaveh ؛ Seyar Khalaj, Hamed (2015), Investigating Social Factors Affecting Environmental Behaviors (Case Study: Citizens of Yazd), Urban Sociological Studies, Vol.4 No. 10, 109-141. [In Persian]

- Gelfand .M.J,Triandis .H.C ,(1996), Individualism versus collectivism or versus authoritarianism , European Journal of social Psychology ,vol .26,397-410.

- Giddens, A.; (1990), The Consequences of Modernity, 188p., polity.

- _____, (1999) Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile.

- Hajilou, F., (2014), Sociological Explanation of the Ecological Footprint and its Affecting Factors (Case Study of Tabriz City), Ph.D. Thesis, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan. [In Persian].

- Khajenouri, B., Parnian, L., Jafari, M.; (2013), The study of the relationship between cultural globalization and individualism and youth collectivism, The case study of shiraz, Applied Sociology, No. 4, P.43-66. [In Persian].

- Milfont and Duckitt, (2006), Preservation and Utilization:Understanding the Structur of Enviromental Attitudes, Journal of Medio Ambiente y Comportamiento Humano .29-50.

- Moharamdnejad N., Tehrani, M., (2010), A Review of Social Theories and Environmental Management, Human and Environmental, No. 1, 3-11. [In Persian]

- Navvah, A., Forutan Kia, Sh., Portercaroni M., (2011), Investigating the Relationship between Religion Level with Citizens' Values and Environmental Behaviors, Urban Sociological Studies, No. 1, 77-97. [In Persian]

- Newton, JD. ; Tsarenko, Y.; Ferraro, C.; Sands S.; (2015), Environmental concern and environmental purchase intentions: The mediating role of learning strategy, Journal of Business Research 68(9), DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.01.007

- Passy, F.; & Giugni, M.; (2001), “Social Networks and Individual Perceptions: Explaining Differential Participation in Social Movements”. Sociological Forum, 16(1), 123–153.

- Pourjamshidi, H., Mahdizadeh, H., Gholamrezaii, S., Shiri, N.; (2017), Factors affecting the tendency to sustainable consumption behavior: The study of Khorramabad city, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, No. 4, 55-64.

- Pretty.J, (2003), Social Capital and the Collection Management of Recourse; Science, 12; 302 (5652), 1912-4, DOI: 10.1126/science.1090847

- Putnam, R. D, (2001), Democracy and modern traditions. Translated by Mohammad Taghi Delforuz: Tehran. Salam Publication, first edition, . [In Persian].

- Qahraman, Arash, (2008), A Study of the Concept of Life Satisfaction and its Assessment among Girls and Boys Students, Quarterly Journal of Culture and Society Youth Research, No. 4, pp. 81-106.

- Rafipour, Faramarz; 1999, Changing Values in Cinema and Press Mirrors, Culture and Communication Studies, No. 14 and 15 ISC (26 pages - from 5 to 30)

- Rahadost, Bahar (2008), Phenomenology, Environmental Literacy, Journal of Aesthetics, No. 18, pp. 124-109. [In Persian].

- Roth .C.L.(1992), Enviromental Lateracy :Its roots,Evolution and Direction in the 1990s.Colombus, OH: ERIC Clearinghouse for science, Mathmatics and Enviromental Education ,10.

- Salehi, Sadegh, Kabiri, Afshar, Karimzadeh, Sara, (2016), Investigating the Role of Gender in Environmental Orientation (Case Study: Shahroumieh), Journal of Urban Sociological Studies, No. 1, 149-161. [In Persian]

- Satin, Philip (2014), An Introduction to Environmental Sociology, Translated by Sadegh Salehi, Tehran, Samt Publications. [In Persian]

- Schaffrin Andre, (2011), No measure without concept. A critical review on the conceptualization and measurement of‌ Environmental Concern, International Review of Social Research, 12-30.

- Sheth, Jagdish N., Nirmal K. Sethia & Shanthi Srinivas (2011), Mindful consumption: a customer-centric approach to sustainability, Journal of the Academy of Marketing Science; vol. 39, 21–39.

- Vaghafi, A. Haghighatian, M.S. (2013), Investigating the Impact of Cultural Capital (Institutional Dimension) on Environmental Social Behaviors with Sustainable Urban Development Approach (Case Study: Shiraz City), Journal of Urban Economics and Management, No. 8, 65-47.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.