palette
تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر رد پاي آب ملی
غلامعلی شرزه اي, متین سادات برقعی

چکیده
آب شیرین از اصلیترین منابعی است که به منظور دست یابی به توسعه در هر کشور، « رد پاي آب » . پایدار باید براي آن اهمیت ویژه قائل شد براساس کل حجم آب لازم براي تولید کالاها و خدمات مصرفی افراد آن کشور تعریف میشود. از آنجا که تمام کالاها و خدمات مصرفی افراد یک کشور در همان کشور تولید نمیشود، رد پاي آب شامل دو بخش داخلی و خارجی میشود. یکی از مسائل مهم براي کشورها درنتیجۀ صنعتیشدن « پیش بینی اثر رشد اقتصادي بر عادات مصرفی » است. در این نوشتار رابطه درآمد ملی و استفاده از آب مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از داده هاي مقطعی، رد پاي آب ملی سرانه کشورها، به عنوان تابعی از درآمد سرانه تحلیل شده است . نتایج برآوردهاي انجام شده نشان میدهد که درآمد سرانه عامل مهمی در میزان افزایش رد پاي آب سرانه در بخش صنعت و رد پاي آب خارجی است.
واژگان کلیدی
رد پاي آب، آب مجازي، تولید ناخالص داخلی سرانه

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.