palette
ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق باریده در غرب ایران با استفاده از شاخص Geo-accumulation
رضا بشیري خوزستانی, بابک سوری

چکیده
انتشار ذرات معلق در مناطق غربی ایران به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی این مناطق در سال هاي اخیر معرفی شده است. به علاوه وجود فلزات سنگین در این ذرات به دلیل خاصیت سمی و بیماري زایی آن ها همواره مورد توجه محققین قرار داشته است . از این رو تشخیص میزان این نوع از آلودگی بهمنظور تعیین استراتژيهاي مناسب براي کنترل آن بسیار ضروري است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی سطح خطر آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق باریده در غرب ای ران با استفاده از شاخص است. بد ینمنظور و با استفاده از Geo-accumulation (Igeo) روش سنجش انباشت، طی مدت یک سال (از فروردینماه تا اسفندماه 1389 ) در شهر سنندج، که در سال 2010 از حیث غلظت ریزگردها به عنوان سومین شهر آلوده جهان مطرح شد، از این ذرات نمونهبرداري شد. نتایج نشان داد که میانگین ± انحراف معیار غلظت فلزات سنگین ±915/3 mg/kg براساس وزن خشک ذرات معلق ، براي آهن برابر 497/731±29/8 ، براي مس mg/kg 14003/570 ، براي منگنز 18/287 است. ±1/9 mg/kg 61/307±5/4 و براي ارسنیک mg/kg Geo-Accumulation نتایج تحلیل هاي به دست آمده از شاخص ،-751/ براي آهن معادل 1 Igeo نشان داد که بیشترین مقدار ضریب 848 ، و براي ارسنیک / 630 -، براي مس معادل 0 / براي منگنز معادل 0 و Fe 249 است. در مجموع مقادیر این شاخص براي فلزات / معادل 1 در محدوده غیر As و Cu در محدوده غیر آلوده و براي فلزات Mn آلوده تا آلودگی متوسط ارزیابی شد.
واژگان کلیدی
ذرات معلق، فلزات سنگین، سطح آلودگی، روش.Geo-Accumulation سنجش انباشت، شاخص

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.