palette
برآورد میزان تمایل به پرداخت کشاورزان به منظور کاهش آلودگی رودخانه کارونبا استفاده از دو الگوي لاجیت و هکمن
محمدآقا پورصباغی, سیمین مسیحی, هادی معاضد

چکیده
به علت استفاده مفرط از کودهاي شیمیایی در مزارع استان خوزستان، هر ساله حجمی معادل 2میلیارد متر مکعب زهآب مستقیما به کارون وارد میشود . باتوجه به حجم بالاي میزان آلاینده هاي بخش کشاورزي، انجام تحقیق به منظور، تعیین عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان، براي بهبود نظام برنامه ریزي در جهت کاهش آلودگی آب، از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق حاضر، به منظور برآورد تمایل به پرداخت گندمکاران شهرستان ملاثانی در جهت کاهش آلودگی رودخانه کارون، از روش ارزشگذاري مشروط، در قالب دو روش لاجیت و دومرحلهاي هکمن، استفاده شده است. دادههاي مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوري با 120 نفر و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی جمعآوري گردیده است . نتایج مطالعه نشان میدهد، که در هر دو مدل هکمن و لوجیت متغیر هاي سن، قیمت پیشنهادي، علت آلودگی رودخانه، اعضاي خانواده، داراي اثر منفی و معنادار و متغیرهاي درآمد، تحصیلات ، مالکیت زمین، مقدار زمین، میزان خسارت، دیدگاه کشاورزان نسبت به آلودگی رودخانه ، داراي اثر مثبت و معنادار برروي تمایل به پرداخت کشاورزان هستند. همچنین نتایج نشان میدهد، که هر خانوار حاضر به پرداخت مبلغ 1880000 و 1640000 ریال درسال براي کاهش آلودگی آب میباشد. پذیرش کشاورزان براي اختصاص بخشی از درآمد خود در جهت کاهش آلودگی رودخانه کارون، حاکی از اهمیت و جایگاه این رودخانه در بین کشاورزان منطقه دارد. در این میان، توجه به عوامل تاثیرگذار بر میزان پرداخت کشاورزان در جهت تقویت نقش زارعین در کاهش آلودگی آب رودخانه از اهیمت خاصی برخوردار است.
واژگان کلیدی
آلودگی آب، مدل لاجیت، مدل هکمن، تمایل به پرداخت.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.