palette
ارزیابی آسیب پذیري اکوسیستمهاي تالابیبراساس ارزشهاي بومشناختی و هیدرولوژیکی آنها
لیلا رحیمی بلوچی, بهرام ملک محمدی

چکیده
هدف این تحقیق ارائه روشی براي ارزی ابی آس یبپذ یري تالاب ه ا براساس ارزش ه اي بوم شناختی و هیدرولوژیکی آنهاست . در روش پیشنهادي پس از شناسایی و ارزیابیِ تالاب ها و عوامل تهدی د کننده آنها، بهکمک ماتریسهاي ارزیابی به آنها امتیازدهی میشود و سپس تعامل میان این ارزش ها و عوامل تهدید کننده بررسی میشود. می زان آسیبپذیري ارزش هاي تالاب از ضرب امتیازهاي کسبشده از تمامی عوامل مورد بررسی محاسبه میشود. در نهایت راهکارهاي مدیریتی براي مواجهه با مهم ترین عوامل تهدید کننده ارائه می شود . در این مطالعه تالاب بینالمللی شادگان، واقع در استان خوزستان، به عنوان مطالعه موردي انتخاب و طبق روش پیشنهادي مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج حاصله ، ارزش ه اي بوم شناختی نظیر جانوران و گیاهان آبزي، مناطق حساس بوم شن اختی و تنوع زیستی تالاب و ارزش هاي هیدرولوژیکی نظیر حفظ تعادل هیدرولوژیکی منطقه، ذخیره آبهاي طغیانی و جلوگیري از بروز سیلاب مهمترین ارزش هاي تالاب محسوب میشوند که در معرض مهم تر ین عوامل تهدید کننده نظیر تغییر در رژیم هیدرولوژیکی آب تالاب ب ر اثر فعالیت ه اي بالادست ، ورود آلودگی ه اي صنعتی به درون تالاب ، بهرهبرداريهاي بیرویه از منابع گیاهی و آبزيِ تالاب، و تصرف و تغییر کاربري زیستگاه هاي تالابی اراضی کشاورزي قرار دارند . ب ا توسعه ارزیابی آسیبپذیري تالاب شادگان مؤثرترین راهکار ها براي مدیریت بهینه آن در چارچوب رویکرد اکوسیستمی ارائه شده است.
واژگان کلیدی
ارزیابی آسیب پذیري تالاب، ارزش هاي بوم شناختی ،ارزشهاي هیدرولوژیکی، تالاب بین المللی شادگان.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.