palette
بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندي مقادیر کل عناصر آهن، روي، مس و منگنزبا استفاده از روش زمینآمار در خاكهاي جنوب تهران
فاطمه یزدانی نژاد, حسین ترابی گل سفیدي

چکیده
این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی تخمین گرهاي زمین آماري در برآورد تغییرات مکانی (IDW) کریجینگ و وزن دهی عکس فاصله و تهیه نقشه پهنهبندي مقادیرکل عناصر سنگین آهن، روي، مس و منگنز در 196 نقطه با فواصل طولی 1000 متر در 20000 هکتار از خاك سطحی ( 0 تا 30 سانتیمتر) اراضی جنوب تهران انجام گردید . بهترین مدل واریوگرام برازش داده شده براي آهن و منگنز، مدل نمایی و براي روي و مس مدل کروي بود. میزان دقت تخمینگرها، با و ریشه میانگین (ME) استفاده از تکنیک جک نایف، میانگین خط ا IDW مورد ارزیابی قرار گرفتند . در (RMSE) مربعات خطاي تخمین از پارامترهاي توان 1 تا 5 استفاده گردید. با توجه به واریانس تخمین دو روش مورد استفاده، تخمینگر کریجینگ براي چهار عنصر داراي میانگین خطا و ریشه میانگین مربعات خطاي کمتري نسبت به بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط IDW تخمینگر 37 گرم در کیلوگرم و متوسط عناصر روي، مس و / مقدار کل آهن 29 6 میلیگرم در کیلوگرم خاك / 1 و 682 /46 ،2/ منگنز به ترتیب ، 131 می باشد. آلودگی منگنز و روي به صورت گسترده در خاكهاي منطقه وجود دارند. مقادیر آهن و مس کمتر از محدوده مجاز بوده است . تطابق نقشه کاربري اراضی با نقشههاي پیوسته عناصر آهن، روي، مس و منگنز نشان دهنده تاثیرپذیري کم تا بسیار زیاد نوع کاربري، دوري و نزدیکی به بزرگراهها، مناطق صنعتی، مسکونی و آبیاري با فاضلاب بر مقادیر هر یک از عناصر بیان شده میباشد.
واژگان کلیدی
پهنهبندي، خاكهاي اراضی جنوب تهران، عکسفاصله وزنی، کریجینگ

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.