palette
بررسی مقایسهاي کارایی حذف آمونیاك توسط بیوفیلترهايبا بستر کمپوست متخلخل و خاك فرآوري شده
سعید متصدي زرندي, اشرف مظاهري تهرانی, محمدرضا مسعودي نژاد

چکیده
روش ساده، کارآمد، مقرون به صرفه از نظر « بیوفیلتراسیون » فرایند اقتصادي و نیز دوستدار محیطزیست براي تصفیه ترکیبات آلایند ة جریانِ هواست. این پژوهش با هدف مقایسه کارایی سیستم بیوفیلتراسیون با بستر کمپوست متخلخل و خاك فراوري شده در تصفیه گاز آمونیاك انجام شده است. براي حذف گاز آمونیاك از دو ستون با قطر داخلی 14 سانتی متر، یکی با بستر کمپوست متخلخل و دیگري با بستر خاك فراوري شده و گوشماهی به نسبت 4:1 استفاده ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ، شده است. بازدهی بیوفیلتر در 10 دبی مختلف ( 1 -40 ،0-20 ppm) 9 و 10 لیتر بر دقیقه) و 5 بازه مختلف غلظت ،8 80-100 ) در دماي 25 درجه و محدوده ،60-80 ،40-60 ،20 40 درصد) بررسی شده است. نتایج حاصل از این - رطوبت بهینه ( 80 تحقیق نشان داد که با افزایش دبی و غلظت، میزان بازدهی کاهش 2 درصد و / 6 تا 98 / می یابد. بازدهی بستر کمپوست متخلخل بین 84 5 تا 100 درصد متغیر بوده است. / بازدهی بستر خاك فراوري شده بین 91 0/19 ، در g/(m3h) بیشترین بازدهی در هر دو بستر در بار جرمی ورودي 0-20 ، دبی یک لیتر بر دقیقه و زمانِ ماند ppm بازه غلظتی 240 ثانیه رخ داد. با توجه به نتایج به دست آمده، براي حذف آمونیاك از هوا بستر خاك فراوري شده در مقایسه با بستر کمپوست متخلخل بازدهی بیشتري دارد.
واژگان کلیدی
آمونیاك، بیوفیلتر، کمپوست متخلخل، خاك فرآوريشده.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.