palette
روشی نوین براي مکانیابی محل دفن زباله هاي جامد شهري بر پایه نقشه هاي طبقه بندي اراضی وGIS
مهناز اسکندری, مهدی همایی, شهلا محمودی, ابراهیم پذیرا

چکیده
انتخاب مکان مناسب خاکچال زبالههاي جامد شهري از چالش هاي
مهم زیستمحیطی میباشد، زیرا براي انتخاب مکانی بهینه، معیارهاي
زیادي باید در نظر گرفته شوند. هدف از این پژوهش، ارائه روشی کمی
به منظور سادهسازي، کاهش تعداد معیارهاي لازم براي مکان یابی
خاکچالها و امکان چندکاربري کردن نقشههاي خاکشناسی بود. بدین
منظور پس از بسط روش پیشنهادي، این روش براي انتخاب مکان
مناسب دفن زبالههاي جامد شهر مرودشت به کار گرفته شد و نتایج
حاصله با روشهاي رایج زیست محیطی مقایسه گردید . نخست،
معیارهاي لازم براي مکانیابی خاکچال شامل چهار معیار بولین و
هشت معیار عامل، منحصراً از نقشههاي طبقهبندي اراضی منطقه مورد
مطالعه استخراج شد. سپس معیارهاي ارزیابی با روش درجه بندي،
استاندارد و وزنهاي مناسب به هر یک از آنها اختصاص یافت. آنگاه با
تجمیع وروديهاي وزندار شده، نقشه تناسب اراضی منطقه براي
خاکچال در دامنه صفر تا یک بدست آمد و به پنج کلاس تناسب
تفکیک شد. مقایسه نتایج روش پیشنهادي با روش زیست محیطی
نشان داد که اراضی با بیشترین تناسب براي مکان خاکچال از نظر
موقعیت و مساحت تقریباً در هر دو روش یکسان است. با این تفاوت
که در روش پیشنهادي تعداد معیارهاي ورودي کمتر، روش وزندهی
سادهتر و ساخت بانک اطلاعات پایه براي مکان یابی آسان تر است .
افزون بر این، نتایج حاصل از نقشه طبقه بندي ار اضی توان تولید
خاكها را نیز لحاظ میکند. نتایج نشان داد که روش پیشنهادي از
دقت مناسبی برخوردار بوده و میتواند به عنوان روشی نوین براي
مکانیابی خاکچالها به کار رود
واژگان کلیدی
سامانه اطلاعات جغرافیایی، مکانیابی خاکچال، مواد زاید جامد شهري، نقشه طبقهبندي اراضی.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.