patent بررسی نقش ابعاد رهبري در توسعه قابلیت هايکارآفرینی محیطی سمنهاي زیست محیطی ایران | مقیمی | علوم محیطی
palette
بررسی نقش ابعاد رهبري در توسعه قابلیت هايکارآفرینی محیطی سمنهاي زیست محیطی ایران
سید محمد مقیمی, امیر علم بیگی

چکیده
درخصوص رابطه بین دو زمینه کارآفرینی محیطی و رهبري تحقیقات بررسی نقش » اندکی وجود دارد. از این رو تحقیق حاضر با هدف رهبري به عنوان عامل زمینه ساز توسعه قابلیت هاي کارآفرینی در سازمان هاي غیردولتی زیست محیطی ایران و به روش « محیطی توصیفی هم بستگی انجام شد. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه سازمان هاي مردمنهاد زیست محیطی در سراسر کشور است که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی، در نهایت 51 سازمان مردمنهاد زیستمحیطی از میان سازمانهاي مردمنهاد فعال در حوزه زیست محیطی بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند . ابزار اصلی گردآوري داده ها در این پژوهش پرسش نامه است که براي اندازه گیري مفاهیم به کار گرفته شد. براي تعیین روایی پرسش نامه از روش روایی صوري و با نظرخواهی از صاحب نظران استفاده شد . میزان آلفاي 94 ، و براي رهبري / کرونباخ براي قابلیت هاي کارآفرینی محیطی 0 96/0 به دست آمد که حاکی از پایایی مناسب ابزار است. شیوه اصلی داده پردازي مدلسازي معادلات ساختاري است، و بهمنظور دادهپردازي استفاده شد. نتایج مدل نشان می دهد که PLS-Graph از نرمافزار ابعاد چهارگانه رهبري در توسعه قابلیت هاي کارآفرینی محیطی در سازمانهاي زیستمحیطی بهلحاظ آماري داراي نقش معنیداري است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اقدامات کارآفرینی محیطی سازمان هاي غیردولتی تابعی از ابعاد رهبري تحولآفرین در آنهاست ، به گونهاي که تا 33 درصد واریانس کارآفرینی محیطی در سازمان هاي غیردولتی به وضعیت رهبري آنها وابسته است. نتایج تحقیق چارچوب مفهومی را براي توسعه نظریههاي آتی فراهم میآورد.
واژگان کلیدی
کارآفرینی محیطی، رهبري سازمانی، سازمان هاي مردمنهاد زیست محیطی.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.