patent کاربرد سنجش از راه دور در بررسی روند تغییرات کاربري اراضیبا تأکید برتوسعه شهري (تالاب انزلی) | بالی | علوم محیطی
palette
کاربرد سنجش از راه دور در بررسی روند تغییرات کاربري اراضیبا تأکید برتوسعه شهري (تالاب انزلی)
علی بالی, سیدمسعود منوری, برهان ریاضی, نعمت ا... خراسانی, میرمسعود خیرخواه

چکیده
کاربري اراضی و ارزیابی تغییرات آن در دوره هاي زمانی میان مدت و بلندمدت یکی از مهمترین ابزارهاي برنامهریزي و مدیریت اراضی پایدار در سطح کلان است. استفاده از داده هاي ماهوارهاي با توجه به ویژگی این دادهها و پیشرفتهاي سریع فناوري سنجش از راه دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافیایی می تواند در زمینه برنامه ریزي و مدیریت محیط زیست و نیز پایش وضعیت منابع طبیعی، بسیار مفید و مؤثر باشد و اطلاعات ارزشمندي در اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار دهد. در این تحقیق نقشههاي کاربري اراضی، و تغییرات کاربري آنه ا در چهار مقطع ، ب ا دوره زمانی 32 ساله و با استفاده از داده هاي ETM+2000, TM 1989, MSS1975, IRS-lissШ سنجنده ه ا 2007 در شش کلاس کاربري در حوضه آبخیز تالاب انزلی تهیه شد . سپس با استفاده از روش مقایسه و پس از طبقهبندي، میزان تغییر و تبدیل هر کاربري در دوره هاي مورد نظر تعیین شد. نتایج بررسی ها حاکی از تغییرات گسترده در کاربري اراضی عرصه هاست، به طوري که طی دوره هاي زمانی مورد مطالعه، اراضی شهري و ساخته شده از 4878 هکتار در سال 1975 به 19089 هکتار در سال 2007 گسترش یافته است.
واژگان کلیدی
حوضه آبخیز انزلی، توسعه شهري، تغییر کاربري اراضی.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.