palette
ارزیابی اثرات اجراي طرح مدیریت جامع منابعطبیعی و آبخیزداريحوزه آبخیز غرب شیراز بر محیط زیست منطقه از دیدگاه بهره برداران
علیرضا عموبیگی, داریوش حیاتی

چکیده
چکیده ارزیابی اثرات زیستمحیطی یک ابزار برنامهریزي براي پیشبینی اثرات پروژه ها بر محیطزیست است. این پژوهش ب ا هدف ارزیابی اثرات اجراي طرح مدیریت جامع منابعطبیعی و آبخیزداري حوزه غرب شیراز (زیرحوزه بنرود زنگنه) بر محیط زیست منطقه از دیدگاه بهرهبرداران، و ارائه راهکارهایی بهمنظور تقویت و مطلوبیت طرح در جنبۀ مذکور، با اتخاذ روشهاي کمی و کیفی و با استفاده از فنون پیمایش و مصاحبه هاي نیمهساختارمند اجرا شده است . آزمود نی ه اي قسمت کمی این پژوهش شامل 268 نفر از اعضاي شرکت هاي تعاونی طرح مذکور بودند که براي انتخاب آنها از روش نمونهگیري طبقهبنديشده تصادفی استفاده شد. در قسمت کیفی پژوهش حاضر، عوامل درونی و محیطی مؤثر بر طرح مدیریت جامع از دیدگاه بهرهبرداران و با استفاده بازشناسی و طبقهبندي شد. آزمودنی ه اي قسمت SWOT از تحلیل کیفی این پژوهش را 20 نفر از اعضاي شرکتهاي تعاونی طرح مدیریت جامع تشکیل دادند. یافته هاي قسمت کمی پژوهش نشان داد که از دیدگاه بهره برداران، طرح مذکور بر شاخصهاي زیست محیطی کیفیت خاك زراعی، آب و پوشش گیاهی منطقه تأثیرگذار است. تحلیل درونی طرح از دیدگاه بهره برداران نشان داد که کاهش جریانهاي سطح ی، آبشو یی مواد غذایی و فرس ایش خاك از مهم ترین نقاط قوت زیست محیطی طرح، و عدم تعیین دقیق مرز بین عرصه ها از مهم ترین نقاط ضعف آن بوده اند. هم چنین تحلیل محیطی طرح از دیدگاه بهره برداران نشان داد که شناسایی و تعیین محدودة اراضی ملی و تفکیک مستثنیات از مهم ترین فرصت ها، و کمبود و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگیها از مهم ترین تهدیدهاي زیست محیطی طرح بوده اند. در پایان نیز بهمنظور تقویت و مطلوبیت طرح در جنب ه ه اي زیستمحیطی، راهکارهایی ارائه شده است.
واژگان کلیدی
ارزیابی اثرات زیست محیطی ، طرح مدیریت جامع. منابع طبیعی و آبخیزداري، دیدگاه بهرهبرداران، تحلیل SWOT

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.