palette
بررسی وضعیت فلزات سنگین خاكهاي غرب شهر تهران(مطالعه موردي: پارك جنگلی چیتگر)
ابراهیم محمودآبادي, فریدون سرمدیان, غلامرضا ثواقبی فیروزآبادي

چکیده
در دهه هاي اخیر شاهد رشد روزافزون صنایع و حجم ترافیک جاده اي کلانشهر تهران، و درنتیجه ورود میزان زیادي آلودگی به محیطزیست این شهر بودهایم. در این پژوهش، به منظور بررسی وضعیت فلزات سنگین خاك در تهران، پارك جنگلی چیتگر و زمینهاي اطراف آن مورد مطالعه قرار گرفت. 116 نمونه خاك سطحی با استفاده از روش شبکهبندي منظم و با فاصله 250 متر برداشته شد. غلظت کل هفت فلز سنگین سرب، نیکل، کادمیوم، روي، آهن، منگنز و مس اندازه گیري شد و با استفاده از تکنی ک ه اي زمین آمار در محیط مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج تحلیل GS+ و GIS نرم افزارهاي سمیواریوگرام و بررسی نقشه هاي تولیدشده نشان داد که تغییرات مکانی فلزات کادمیم، روي، سرب، نیکل، منگنز و مس خ اكه اي منطقه مطالعاتی، تحت تأثیر فعالیتهاي صنعتی بوده است. از این بین با (C0/(C0+C) مقدار کادمیم با بیشترین نسبت ناگت به واریانس کل مقدار 71 درصد و دامنه پایین 800 متر و همچنین ضریب تغییرات 59/0 ) بیش از سایر فلزات تحت تأثیر این فعالیتها بوده است ، در ) حالی که مقدار آهن خاك با مقدار دامنه 2638 متر و ضریب تغییرات 14 ) نسبت به دیگر عناصر کمتر تحت تأثیر / بسیار پایین ( 0 فعالیت هاي انسانساز قرار داشت و پراکنش آن تحت تأثیر شرایط طبیعی خاك بود. مقایسه مقدار کل عناصر با شاخصهاي جهانی نشان داد که هیچکدام از فلزات به حد سمیت نرسیده بودند اما به وضوح تحت تأثیر فعالیت صنعتی در سطح منطقه قرار گرفته بودند که احتمال بروز سمیت در آینده را هشدار میدهد. لذا در برنامه ریزي و مدیریت شهري و صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی
پارك جنگلی چیتگر، خاك هاي شهري، زمین آمار،فلزات سنگین خاك.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.