patent ارزیابی کیفیت نماهاي منظر طبیعی آبشار مارگون فارسبهمنظور پایدارسازي توسعه گردشگري | احمدی | علوم محیطی
palette
ارزیابی کیفیت نماهاي منظر طبیعی آبشار مارگون فارسبهمنظور پایدارسازي توسعه گردشگري
فریال احمدی, محمدرضا بمانیان, مجید مخدوم

چکیده
روش تحقیق پژوهش حاضر ، نمونه موردي در بستري توصیفی تحلیلی است و هدف آن ارزیابی کیفیت نماهاي منظر طبیعی آبشار مارگون فارس، به منظور پایدارسازي فعالیت هاي گردشگري صورت گرفته در بستر است. از اینرو در محدوده مطالعاتی نماهاي ممتاز ، معمولی و فقیر شناسایی شده، و کیفیت چش م انداز هاي موجود در نماهاي مذکور ارزیابی شده است. سپس با استفاده از نرمافزار سیستم اطلاعات جغرافیایی محدوده قابل دید و غیر قابل دید چش م انداز ها بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش بر بهسازي نماهاي بستر از طریق ایجاد لکه هاي جدید فضاي سبز با بهره گیري از کاشت درختان و درختچه هاي بومی ، توسعه فعالیت هاي گردشگري گسترده در محدوده نماهاي ممتاز با طراحی مسیرهاي مناسب براي جلوگیري از لگدکوب شدن گیاهان شکننده پاي آبشار و رودخانه مارگون از سوي گردشگري، برچیدن فعالیتهاي متمرکز گردشگري از محدوده آبشار و طراحی مکانی مناسب براي انجام این فعالیت در محدوده نماهاي معمولی با چشماندازهاي خوشمنظره تأکید دارد.
واژگان کلیدی
ارزیابی کیفیت، منطقه حفاظت شده مارگون، توسعهگردشگري پایدار.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.