patent تأثیر چشمانداز و طراحی محیطهاي خوابگاهی بر میزان رضایتمندي دانشجویان(مطالعه موردي: خوابگاههاي دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواري سبزوار) | ندیمی | علوم محیطی
palette
تأثیر چشمانداز و طراحی محیطهاي خوابگاهی بر میزان رضایتمندي دانشجویان(مطالعه موردي: خوابگاههاي دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواري سبزوار)
هادی ندیمی, محمدرضا فقیهی حبیب آبادي, محمدتقی نظرپور

چکیده
گرچه توسعه صنعتی و زندگی ماشینی امروزه موجب دوري انسان از طبیعت شده اما انسان همواره از طبیعت تأثیر پذیرفته و فطرت انسانی داراي گرایشاتی طبیعتگرایانه است. مطالعات بسیاري حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان میزان بهرهمندي از مناظر طبیعی و ایجاد احساس رضایت در انسان است، بهطوري که در برخی از مطالعات بهرهمندي از مناظر طبیعی بهعنوان درمانگر تنشهاي روزانه و اضطراب و افسردگی یاد شده است. خوابگاه هاي دانشجویی غالباً اولین محیطی به شمار می آیند که دانشجوي دور شده از کانون امن خانواده، در بدو ورود به فضاي کسب علم و دانش از آن بهعنوان محیطی آرامشبخش بهره میگیرد. لذا طراحی و محل استقرار خوابگاه هاي دانشجویی در کسب رضایت دانشجویان و افزایش بهره وري آنان از اهمیت بهسزایی برخوردار است . هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چشم انداز و طراحی محیط هاي خوابگاهی بر میزان رضایتمندي دانشجویان است. بدین منظور از خوابگاه هاي دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواري به عنوان محدوده مطالعاتی استفاده شد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه اي و میدانی است، و با استفاده از نمونهبرداري طبقه اي و توزیع تصادفی ، 663 پرسش نامه در سه تیپ خوابگاهی شامل طرح خطی، طرح حیاط مرکزي و طرح آپارتمانی، که هریک از چشمانداز متفاوتی نسبت به طبیعت و فضاي سبز برخوردارند، تکمیل شد. فرضیه مورد نظر در این پژوهش آن است که طراحی محیطی و ارائه چشم انداز مناسب در خوابگاه هاي دانشجو یی می تواند در میزان سرزندگی و آرامش دانشجویان ساکن خوابگاهها مؤثر باشد و به افزایش حس امنیت و تعلق آنان به محیط بینجامد . یافته هاي پژوهش حاکی از تمایل اکثری ت دانشجویان به مشاهده محیط هاي طبیعی، چشم اندازهاي بکر و دست نخورده، دید به افق دوردست طبیعی، دید به چشمانداز و طلوع و غروب خورشید، دید به محیط پیرامونی خوابگاه در قالب پارك، فضاي سبز و محوطه سازي است . لذا پیشنهاد می شود برخورداري خوابگاههاي دانشجویی از چشمانداز طبیعی بهعنوان یک اصل مهم در طراحی فضاهاي خوابگاهی مد نظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی
چشم انداز، طراحی محیط، دید و منظر، رضایت مندي، خوابگاهدانشجویی.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.