patent ارزیابی مدل مدیریت مشارکتی تالابها از نظر جامعه محلی(مطالعه موردي: تالاب انزلی، گیلان) | غلامدوست اشکیکی | علوم محیطی
palette
ارزیابی مدل مدیریت مشارکتی تالابها از نظر جامعه محلی(مطالعه موردي: تالاب انزلی، گیلان)
عاطفه غلامدوست اشکیکی, صادق صالحی

چکیده
زیستگاه هاي تالابی یکی از با اهمیتترین اکوسیستمهاي طبیعی کره زمین هستند که از دیرباز نقش به سزایی در توسعه جوامع اطراف خود ایفا کردهاند. با توجه به اهمیت تالابها، کنوانسیون حفاظت از تالابها در 13 بهمن 1349 در شهر رامسر شکل گرفت. از جمله تالاب ه اي ثبتشده در این کنوانسیون، تالاب انزلی است که تالاب آب شیرین محسوب شده و بیش از یک میلیون نفر در محدوده این تالاب کار یا زندگی میکنند. با توجه به نقش مردم در حفاظت از تالابها، تحقیق میزان آگاهی، » حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که شناخت و رفتار افراد ذي نفع، در ارتباط با مد یریت مشارکتی تالاب از نظر روش شناسی، در تحقیق حاضر از روش «؟ انزلی چقدر است پیمایشی استفاده شده و نمونههاي مورد بررسی ر ا ذينفع ان تالاب شکل میدهند. دادههاي تحقیق با استفاده از آزمونهاي آماري مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان می دهد که برخلاف انتظار، میزان شناخت جامعه محلی از مدیریت مشارکتی بیشتر از میزان شناخت کارمندان ادارات دولتی است . از دیگر نتایج این تحقیق این است که جامعه محلی به نقش مهمی که میتوانند در حفظ و احیاي تالاب داشته باشند آگاه نیستند؛ در حالی که کارمندان ادارات دولتی نقش زیادي براي جامعه محلی متصورند. این یافته ها در شرایط فعلی تالاب که همیاري هر دو گروه مورد نیاز است، بسیار قابل توجه و البته هشداردهنده است.
واژگان کلیدی
کنوانسیون رامسر، تالاب انزلی، مدیریت مشارکتی،مدیریت زیستبومی، گیلان.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.