patent ارزیابی آموزش محیطزیست در ایران و ارائه پیشنهاداتی براي بهبود وضعیت موجود | شبیری | علوم محیطی
palette
ارزیابی آموزش محیطزیست در ایران و ارائه پیشنهاداتی براي بهبود وضعیت موجود
سیدمحمد شبیری, حسین میبودی

چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل سیر تحولات آموزش
محیط زیست از آغاز پیدایش تاکنون در ایران است . روند تحولات
آموزش محیط زیست در ایران طی 40 سال گذشته داراي فراز و
نشیب هاي بسیاري بوده است. آموزش محیط زیست در ایران سابقه
چندانی ندارد اما، طی سه دهه اخیر تلاشها و اقدامات شایان توجهی
در این خصوص صورت گرفته است . در انجام این پژوهش از روش
تحقیق مطالعه موردي از نوع تاریخی استفاده شده و اختصاص دارد به
توصیف و تحلیل وضعیت کلی و کلان طرحها، سیاستها و برنامههایی
که تا امروز در این کشور به مورد اجرا گذاشته شده است . گردآوري
داده ها و اطلاعات با استفاده از مراجع مختلفی چون گزارش هاي
عملکرد دفتر آموزش محیطزیست، اسناد، مدارك، کتابها و مقالات
منتشر شده در این زمینه است . نتایج نشان می دهد که آموزش
محیط زیست در ایران چهار مرحله اصلی را تجربه کرده و جریان
حرکت آن رو به بهبود است. در پایان تحقیق سعی خواهیم کرد،
پیشنهاداتی اجمالی به منظور توسعه مطلوب این تخصص علمی در
ایران ارائه کنیم.
واژگان کلیدی
آموزش محیط زیست، سازمان حفاظت محیطزیست، تحولات، ایران.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.