patent بررسی تنوع زیستی درختی و علفی در منطقه حفاظتشده دناي غربیو ارتباط آن با عوامل محیطی | زمانی | علوم محیطی
palette
بررسی تنوع زیستی درختی و علفی در منطقه حفاظتشده دناي غربیو ارتباط آن با عوامل محیطی
سید معین الدین زمانی, رقیه ذوالفقاري

چکیده
جنگل هاي زاگرس از مهمترین و باارزشترین اکوسیستمه اي جنگلی کشور محسوب می شوند. به منظور مطالعه تنوع گونه ه اي گیاهی و ارتباط آن با عوامل محیطی در اکوسیستم هاي جنگلی زاگرس میانی در جنگل هاي منطقۀ حفاظتشده دناي غربی، منطق ه اي به مساحت 600 هکتار در نزدیکی شهر یاسوج انتخاب شد . سپس به صورت 15 متر × تصادفی سیستماتیک 50 پلات 450 متر مربعی به ابعاد 30 پیاده شد که در داخل پلا ته اي اصلی 200 میکروپلات یک متر مربعی، 200 میکروپلات 10 متر مربعی، 50 میکروپلات 45 متري پیاده شد. سپس عوامل فیزیوگرافیکی مانند شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در هر پلات برداشت و اندازه گیري شدد. تمامی گونههاي درختی و علفی موجود در هر پلات نیز ثبت شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که عوامل خاکی مانند آهک، پتاسیم و بافت خاك اثرات مختلفی بر تنوع زیستی علفی و درختی دارد. بدین ترتیب که هرچه آهک خاك افزایش یابد، پتاسیم آن کم شود، و ذرات خاك درشتتر باشد، تنوع زیستی علفی افزایش می یابد اما تنوع درختی کم می شود. ارتفاع از سطح دری ا و جهت بر غناي درختی، و نیز شیب بر تنوع علفی تأثیرگذار بود. ارتفاعات پایین و جهت هاي شمالی داراي بیشترین غنا هستند و شیب هاي میانی نیز از تنوع بالاتري برخوردارند. همچنین عوامل خاکی بیشتر از عوامل فیزیوگرافی بر تنوع زیستی علفی تأثیرگذار بود. بهطور کلی نتایج این تحقیق مشخص کرد که علیرغم حفاظت تنوع زیستی، به ویژه تنوع علفی، در مناطق قابل دسترس و شیب هاي پایین به دلیل برداشت هاي انسانی و چراي دام، پایین است.
واژگان کلیدی
زاگرس، فیزیوگرافی، خصوصیات فیزیکی و شیمیاییخاك، غنا، یکنواختی

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.