palette
تاثیر بسترهای کشت مختلف بر خصوصیات رشدی گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی

چکیده

سابقه و هدف: یکی از موضوعات مهم در اجرای دیوارهای سبز داخلی، انتخاب بستر کاشت کارا و سبک می باشد. در سال­های اخیر استفاده از کشت های بدون خاک در دنیا و از جمله ایران در حال توسعه است. در همین راستا، استفاده از ضایعات آلی کشاورزی در بسترهای کاشت می­تواند علاوه بر داشتن مزیت های اقتصادی، در جهت نیل به محیط زیست پایدار نیز نقش مهمی ایفا نماید. از اینرو این پژوهش با هدف مقایسه بسترهای کشت وارداتی با ضایعات آلی کشاورزی بر رشد گیاه پلکترانتوس انجام شد.

مواد و روش ها: در این پژوهش، تأثیر پنج بستر کـشت مختلـف در نسبت های حجمی (60 به 40) شـامل: 1- مخلوط پیت ماس + پرلیت، 2- ترکیب مورد استفاده گلخانه دارن یعنی مخلوط (کمپوست پوسته برنج + ضایعات چای + خاک برگ) + پرلیت، 3- کمپوست پوسته برنج + پرلیت، 4- کمپوست ضایعات چای + پرلیت، 5- کمپوست خاک برگ+ پرلیت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بر خصوصیات رشدی گیاه زینتی پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی به اجرا در آمد. در این پژوهش، صفات رشدی هم چون تعداد برگ، تعداد ساقه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه؛ خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت هم چون وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی، ظرفیت نگهداری آب؛ و خصوصیات شیمیایی شامل درصد مواد آلی، پ هاش و هدایت الکتریکی بستر کشت، درصد فسفر، نیتروژن، پتاسیم، کربن آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و نسبت C/N اندازه گیری شدند.

نتایج و بحث: آنالیز فیزیکوشیمیایی بسترهای ترکیبی آزمایش نشان داد که ترکیب بستر کشت ضایعات چای و پرلیت از نظر درصد نیتروژن، ظرفیت نگهداری آب، درصد ماده آلی و کربن آلی و هم چنین ظرفیت تبادل کاتیونی برتری محسوسی نسبت به دیگر بسترهای کشت داشت. علاوه بر این پایین بودن وزن مخصوص ظاهری در بستر ضایعات چای و پرلیت نسبت به دیگر بسترهای مورد مطالعه، می تواند شاخص ایده آلی برای بکارگیری آن در دیوارهای سبز داخلی باشد.  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بسترهای مختلف کشت تاثیر معنی داری بر خصوصیات رشدی گیاه زینتی پلکترانتوس داشتند؛ به طوری که گیاهان پلکترانتوس پرورش یافته در بستر کمپوست ضایعات چای + پرلیت در تمامی صفات اندازه گیری شده نسبت به دیگر بسترهای کشت برتری محسوسی نشان دادند. یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی بسترها، وزن خشک اندام های هوایی گیاه می باشد. در این پژوهش گیاهان پرورش یافته در بستر کشت ضایعات چای و پرلیت وزن خشک اندام هوایی و تعداد برگ بیشتری داشتندکه می تواند به دلیل بیشتر بودن ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد نیتروژن در این بسترها باشد. در مقابل، درگیاهان پرورش یافته در بستر کشت کمپوست پوسته برنج و پرلیت خصوصیات رشدی گیاهان در پایین ترین میزان نسبت به دیگر تیمارهای بستر کشت بود. کاهش پارامترهای رشدی در این بستر می تواند به درصد پایین عناصر غذایی، ظرفیت نگهداری آب و تبادل کاتیونی نسبت داده شود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، بستر ترکیبی ضایعات چای و پرلیت به دلیل دارا بودن ویژگی های تغذیه ای مناسب، وزن کم بستر، هزینه پایین و فراوانی این بسترها در کارخانه های شمال کشور، می تواند جایگزین مناسبی برای بستر وارداتی پیت در دیوارهای سبز داخلی و توسعه فضای سبز پایدار باشد.

واژگان کلیدی
پلکترانتوس، ضایعات چای، پوسته برنج، توسعه پایدار، ظرفیت تبادل کاتیونی.

منابع و مآخذ مقاله

Abad, M., Nouguera, P. and Bures, S., 2001. National inventory of organic waste for use as growing media for ornamental potted plant production: Case study in Spain. Bioresour. Technol. 77: 197-200.

Ali, Y.S.S., 2008. Use of date palm leaves compost as a substitution to peatmoss. Am. J. Plant Physiol. 3: 131-136

Atiyeh, R.M., Edwards, C.A., Subler, S. and Metzger, J.D., 2001. Pig manure vermicompost as a component of a horticultural bedding plant medium: effects on physicochemical properties and plant growth. Bioresource technology. 78(1):11-20.

Azimi, M., Azizi, M., Farsi, M. and Nemati, H., 2016. Effects of Different Agricultural Wastes on Some Growth Factors, Yield and Crude Polysaccharide Content of Fruit of “Reishi” A Medicinal Mushroom. Journal of Horticulture science. 30 (1):88-92.

Chen, Y., Inbar, Y. and Hadar, Y., 1988. Composted agricultural wastes as potting media for ornamental plants. Soil Science 145: 298-303.

Choi, E.Y., Lee, Y.B. and Kim, J.Y., 2001. Nutrient uptake and yield of cucumber cultivated with different growing substrates under a closed and an open system. Acta Hort. 548: 543-550.

Gaspar-Marques, C., Rijo, P., Simões, M.F., Duarte, M.A. and Rodriguez, B., 2006. Abietanes from Plectranthus grandidentatus and P. hereroensis against methicillin- and vancomycin-resistant bacteria. Phytomedicine. 13: 267–271.

Golestani, M. A., Dolatkhahi, A., Vahdati, N. and Roudsari, O. N., 2014. Utilization of Rice Hull as a New Substrate for Turf Grass Seed Germination in Sod Production as a Sustainable Approach. JOP, 4(1), 33-37.

Hasandokht, M.R., Mastoori, F. and Padasht Dehkaii. D.M., 2009. Effect of Tea Waste and Tree Bark Waste Composts on Some Properties of Growing Media and Quantity and Quality of Greenhouse Lettuce. Iranian Journal of Horticultural science. 40 (1): 1-8.

Khalighi, A. and Padasht Dehkaei, M., 2000. Effect of media produced by tea break, tea waste, rice hull and Azolla as A Substitute for peat on growth and flowering of marigold (Tagetes patula cv. Golden Boy). Iranian Journal of Horticultural science. 31 (3): 557-565.

Krumfolz L.A., Wilsonand S.B. and Stoffella P.J., 2000. Use of compost as a media amendment for containerized production of perennial cat whishkers. SNA Research Conference. 45: 69-72.

Larcher, F., Fornaris, A. and Devecchi, M., 2013. New substrates for living walls. Acta Hort. 999:277-281.

Mahbob Khomami, A. and Dehkaei, M.P., 2010. Effect of composted azolla in different growth media on growth and nutrient elements compasition in Ficus benjamina plant cv. Starlight. Seed and Plant Production Journal. (4): 417-430.

Manso, M. and Castro-Gomes, J., 2015. Green wall systems: a review of their characteristics. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 41, pp.863-871.

Mohammadi Torkashvand, A., Deljooy-E-Tohidi, T. and Hashemabadi, D., 2015. Effect of Different Growth Media and Fertilization Methods on Growth Characteristics and Yield of English Daisy. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 5 (4): 95-109.

Mohammadi Torkashvand, A., Karami, A. and Mahboub Khomami, A., 2013. Zeolite: An Appropriate Alternative for Peat in Growth Medium of Diffenbachia Ornamental Plant. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture. 4(2): 81-96.

Morel, P. and Gullemain, G., 2004. Assessment of the possible phytotoxicity of a substrate using on easy biotest. Proc. on growing media. Acta Hort. 644: 417-423.

Nourani, S. H., Kafi, M. and Mahboub, A., 2013. The Effect of Palm Wastes Compost as Peat Substitute on Cultivation of Dieffenbachia Amoena Ornamental Plant. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture. 4 (3): 89-99.

Padasht Dehkaei, M.N., 2004.Effect of tea wastes on composting of shredded and non-shredded tree bark and effects of mixes on growth of french marigold. Seed and plant improvement journal. 20 (3): 359-372.

Padasht Dehkaei, M.N and Gholami, M., 2009. Effects of different Media on Growth of Pot Plants Dracaena marginata Ait. and Beaucarnea recurvata Lem. Seed and plant production. 25 (2): 63-77.

Papafotiou, M., Phsyhalou, M., Kargas, G., Chatzipavlidis, I. and Chronopoulos, J., 2005. Olive-maill waste compost as growth medium component for the production of poinsettia. Horticultural Sciences, 102:167-175.

Rice, L.J., Brits, G.J., Potgieter, C.J. and Van Staden, J., 2011. Plectranthus: A plant for the future? South African Journal of Botany, 77: 947–959.

Shaw, N.L., Cantllife, D., Funes, J. and Shine, C., 2004. Successful Beit Alpha cucumber production in the greenhouse using pine bark as an alternative soilless media. Hort Technology 14(2):289-294.

Tayama, H. and Roll, T., 1990. Tips on growing poinsettias. 2nd Ed. Ohio Coop. Ext. Serv. Ohio State Univ., .


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.