palette
تغییرات اقلیمی و تغییرات خطوط مبدأ کشورهای ساحلی: راهکارها و چالش‌ها

چکیده

سابقه و هدف: توانایی بشر برای دگرگون ساختن محیط زیست در تمام کره زمین به نوع متفاوتی از نگرانی‌های محیط زیستی یعنی تغییرات اقلیمی دامن زده است. امروزه افزایش گرمایش جهانی و بالا آمدن آب دریاها در اثر آب شدن یخ‌های قطبی، فوری‌ترین، قطعی‌ترین و گسترده‌ترین اثرهای قابل مشاهده تغییرات اقلیمی است. یکی از آثار این تغییرات، احتمال محروم شدن کشورهای ساحلی بویژه کشورهای کوچک جزیره‌ای از قلمروهای دریایی قبلیشان است، زیرا با بالا آمدن آب دریاها نقاط پایه‌ای که مبنای ترسیم خطوط مبدأ هستند شروع به پسرفت به سمت ساحل نموده و عوارض طبیعی که مبنایی برای ترسیم خطوط مبداء دریای سرزمینی یا آب­های مجمع الجزایری بودند در حال غرق شدن یا تغییر ماهیت هستند. از آنجایی که خط مبدأ مبنای تعیین حدود مناطق دریایی کشور ساحلی است، با بالا آب دریاها اعتبار خطوط مبدأ ترسیم شده قبلی و استحقاق کشورها برای برخورداری از منطقه ­های دریایی برمبنای چنین خطوطی به چالش کشیده شده و این مساله را مطرح می‌سازد که چنین کشورهایی همچنان سزاوار استفاده از خطوط مبدأ ترسیم شده قبلی هستند یا باید به ترسیم دوباره این خطوط بر اساس تغییرات صورت گرفته اقدام کنند. از این­رو هدف این نوشتار بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر خطوط مبدأ کشورهای ساحلی و مجمع الجزایری و بیان راهکارهایی به چنین کشورهایی برای مقابله با چنین آثاری است.

مواد و روش‌ها: به ­منظور بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر کشورهای ساحلی در ابتدا به پیامدهای تغییرات اقلیمی بر اقیانو‌س‌ها پرداخته شد. با توجه به تحقیق­ های صورت گرفته مشخص شد، مهمترین این تغییرات، گرمایش جهانی و بالا آمدن آب دریاها است. سپس تأثیر چنین پیامدهایی بر خطوط مبدأ عادی و مستقیم کشورهای ساحلی و مجمع الجزایری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج و بحث: این نوشتار با بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر اقیانوس‌ها به این نتیجه رسید که مهمترین آثار چنین تغییراتی بر اقیانو‌س‌ها گرمایش جهانی و بالا آمدن آب دریاست. این مطالعه با ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر خطوط مبدأ به بررسی واقعی بودن این چالش حقوقی نسبت به انواع خطوط مبدأ پرداخته و نتیجه می‎گیرد که با وجود آن­که کنوانسیون حقوق دریاها 1982 به معضل تغییرات احتمالی بعدی در محل نقاط پایه بی‌توجه بوده و در این رابطه سکوت کامل دارد، با این­حال با تفسیر مواد کنوانسیون در مورد ترسیم خطوط مبدأ سواحل ناپایدار و فلات قاره می‌توان قائل به حق کشورهای ساحلی و مجمع الجزایری به حفظ خطوط مبدأ قبلی و منطقه ­های دریایی موجود به رغم تغییرات سطح دریا شد.

 نتیجه‌گیری: این مطالعه با ارزیابی آثار تغییرات اقلیمی بر خطوط ساحلی کشورهای ساحلی نتیجه می‌گیرد که بی‌تردید پیامدهای تغییرات اقلیمی منجر به تغییرات گسترده در خطوط مبدأ کشورهای ساحلی می ­شود و با تفسیر مواد کنوانسیون حقوق دریاها می‌توان راهکارهایی برای مقابله با این تغییرات بیان نمود و در نهایت قائل به حق کشورهای ساحلی به حفظ خطوط مبدأ قبلی آن­ها شد.

 

واژگان کلیدی
تغییرات اقلیمی، کنوانسیون حقوق دریاها، نقاط پایه، خط مبدأ، منطقه های دریایی.

منابع و مآخذ مقاله

Alexander, L., 1983. Baseline delimitations and maritime boundaries. Virginia Journal of International Law. 23, 503–536.

Attenhofer, J., 2010. Baselines and base points: how the case law withstands rising sea levels and melting ice, law of the sea reports, law of the sea interest group. American Society of International Law. 1, 1-23.

Anonymous, 2009. The Signing of the Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas in the Western Particle of the Strait of Singapore. Available online at http://www.kemlu.go.id /.

Anonymous, 2019. Global Climate change. Available online at: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/.

Bodansky, D., 2018. Regulating Greenhouse Gas Emissions from Ships: The Role of the International Maritime Organization. In Ocean Law Debates. Brill Publishers, Netherlands.

Caron, D., 1990. When law makes climate change worse: rethinking the law of baselines in light of a rising sea level. Ecology Law Quarterly.17, 621-653.

Chris, M., 2009. Maldives Rises to Climate Challenge, BBC News. Available online at: news.bbc.co.uk.

Carr, M.R., Rubenstein, M., Graff, A. and Villarreal, D., 2013. Sea Level Rise in a Changing Climate: What Do We Know? Threatened Island Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate. Cambridge University Press, UK.

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 2000. Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries. United Nations Publications, New York, USA.

Federal Act Relating to the Sea, 1986. Available online at: http://www.un.org/.

International Law Association, 2018. Basslines under the International Law of the Sea, Final Report.

International Law Association, 2012. Report of committee on baselines under the international law of the sea. 75th Conference of the International Law Association held in Sofia, 26th – 30th Agust, Bulgaria.

International Panel on Climate Change (IPCC), 2007. Climate Change: Synthesis Report–Summary for Policymakers, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, UK.

ICJ, Judgment, 2007. Case Concerning Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras). Available online at: https://www.icj-cij.org/en/case/120.

ICJ, Judgment. 1997. Case concerning Gabcˇı´kovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). Available online at: https://www.icj-cij.org/en/case/92.

ICJ, Judgment.1951. Fisheries case (United Kingdom. Norway). Available online at: https://www.icj-cij.org/en/case/5/judgments.

ICJ, Judgment. 1969. Case concerning North Sea Continental Shelf (Germany v Denmark and the Netherlands). Available online at: https://www.icj-cij.org/en/case/51.

ICJ, Judgment.1978. Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey). Available online at: icj-cij.org/en/case/62.

Iirani, M., Uavani, M., Alizade, A. and Kotak Lahijani, H., 2018. Upper gulf level and Oman Sea influenced by climate change in future. Natural Geographic Research. 49(4), 603-614. (In Persian).

Jacobs, R. E., 2005. Treading deep waters: substantive law issues in Tuvalu’s Threat to sue the United States in the international Court of Justice. Pacific Rim Law & Policy Journal Association. 14(1), 103-128.

Lisztwan, J., 2012. Stability of maritime boundary agreements. Yale Journal of International Law. 37(1), 154-200.

Pethick, J., 1989. Waves of change: coastal response to sea level rise. Geographical Analysis. 19, 1–4.

Pilkey, O. and Young, R., 2009. The Rising Sea. Island Press, Washington D.C., USA.

Razavian, F., Izadyar, S. and Agha Panah, B., 2016. Climate Change Factors of Global Warming and its Effects, Second International Conference on Environmental Engineering, 24th February, Tehran. (In Persian)

Reed, M., 2000. Shore and Sea Boundaries: the Development of International Maritime Boundary Principles through United States Practice, Volume Three, U.S. Government Printing Office Washington, USA.

Roach, J.A. and Robert, W.S., 2012. Excessive Maritime Claims. Nijhoff Publishers, Leiden, Boston.

Sajedi, Z., 2010. Climate change and human security. M.Sc. Thesis. Shahid Beheshti University, Iran. (In Persian).

Schofield, C. and Freestone, D., 2013. Options to protect coastlines and secure maritime jurisdictional claims in the face of global sea level rise in M. B. Gerrard and G. E. Wannier(ed), Threatened Island Nations Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate. Faculty of Law, Humanities and the Arts - Papers. Available online at: https://ro.uow.edu.au/lhapapers/1236.

Sefrio, S., 2017. Adapting to Sea Level Rise: A Law of the Sea Perspective. The Future of the Law of the Sea Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests. Spiringer Open, Rome, Italy.

Schofield, C., 2013. Holding Back the Waves? Sea-level Rise and Maritime Claims, in Ruppel, O.C., Roschmann, C., Ruppel-Schlichting, K., (Eds). Climate Change: International Law and Global Governance. Volume I. Legal Responses and Global Responsibility. Nomos, Germany.

Snoos, A.H.A., 1990. The effects of a rising sea level rising sea level on maritime limits and boundaries. Netherlands International Law Review. 37(2), 207-224.

Seirafi, S., 2014 a. the customary law of baseline, with special emphasize on Iran's baseline in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Ph.D. Thesis. Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran. (In Persian).

Seirafi, S., 2014 b. Survey of baseline of Iran in the Persian Gulf and the Sea of Oman and the protest of other countries. International Law Magazine. 48, 35-64. (In Persian).

Seirafi, S., 2018. The application of straight baselines in the delimitation of maritime boundaries; with a particular view on the delimitation of maritime boundaries between Iran and Kuwait. Journal of Public Law Studies. 48(3), 483-505. (In Persian).

The Convention on the legal status of the Caspian Sea, 2018. Available online at: http://en.kremlin.ru/supplement/5328.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. Available online at: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. Available online at: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.


DOI: http://dx.doi.org/10.29252/jes.v18i3.30838
ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.