palette
تغییرات اقلیمی و تغییرات خطوط مبداء کشورهای ساحلی؛ راهکارها و چالش‌ها

چکیده
  • سابقه و هدف: توانایی بشر برای دگرگون ساختن محیط زیست در تمام کره زمین به نوع متفاوتی از نگرانی‌های زیست محیطی یعنی تغییرات اقلیمی دامن زده است. امروزه افزایش گرمایش جهانی و بالا آمدن سطح دریاها در اثر آب شدن یخ‌های قطبی، فوری‌ترین، قطعی‌ترین و گسترده‌ترین اثرات قابل مشاهده تغییرات اقلیمی است. یکی از آثار این تغییرات،  احتمال محروم شدن کشورهای ساحلی به ویژه کشورهای کوچک جزیره‌ای از قلمروهای دریایی قبلیشان است، زیرا با بالا آمدن سطح دریا نقاط پایه‌ای که مبنای ترسیم خطوط مبداء هستند شروع به پسرفت به سمت ساحل نموده و عوارض طبیعی که مبنایی برای ترسیم خطوط مبداء دریای سرزمینی یا آبهای               مجمع الجزایری بودند در حال غرق شدن یا تغییر ماهیت هستند. از آنجایی که خط مبداء مبنای تعیین حدود مناطق دریایی کشور ساحلی است،  با بالا آمدن  سطح دریا اعتبار خطوط مبداء ترسیم شده قبلی و استحقاق کشورها برای برخورداری از مناطق دریایی برمبنای چنین خطوطی به چالش کشیده شده و این مساله را مطرح می سازد که چنین کشورهایی همچنان محق به استفاده از خطوط مبداء ترسیم شده قبلی هستند یا باید به ترسیم مجدد این خطوط بر اساس تغییرات صورت گرفته اقدام کنند. از اینرو هدف این نوشتار بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر خطوط مبداء کشورهای ساحلی و مجمع الجزایری و ارائه راهکارهایی به چنین کشورهایی برای مقابله با چنین آثاری است.

    مواد و روش‌ها: به منظور بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر کشورهای ساحلی در ابتدا به پیامدهای تغییرات اقلیمی بر اقیانو‌س‌ها پرداخته شد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مهمترین این تغییرات گرمایش جهانی و بالا آمدن سطح دریاها است. سپس تاثیر چنین پیامدهایی بر خطوط مبداء عادی و مستقیم کشورهای ساحلی و مجمع الجزایری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

    نتایج و بحث: این نوشتار با بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر اقیانوس‌ها به این نتیجه رسید که مهم‌ترین آثار چنین تغییراتی بر اقیانو‌س‌ها گرمایش جهانی و بالا آمدن سطح دریاست. این مطالعه با ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر خطوط مبداء به بررسی واقعی بودن این چالش حقوقی نسبت به انواع خطوط مبداء پرداخته و نتیجه می‎گیرد که علیرغم آنکه کنوانسیون حقوق دریاها 1982 به معضل تغییرات احتمالی بعدی در محل نقاط پایه بی‌توجه بوده و در این رابطه سکوت کامل دارد، با اینحال با تفسیر مواد آن در خصوص ترسیم خطوط مبداء سواحل ناپایدار و فلات قاره می‌توان قائل به حق کشورهای ساحلی و مجمع الجزایری به حفظ خطوط مبداء قبلی و مناطق دریایی موجود به رغم تغییرات سطح دریا شد.

    نتیجه‌گیری: این مطالعه با ارزیابی آثار تغییرات اقلیمی بر خطوط ساحلی کشورهای ساحلی نتیجه می‌گیرد که بی‌تردید پیامدهای تغییرات اقلیمی منجر به تغییرات گسترده در خطوط مبداء کشورهای ساحلی می شود و با تفسیر مواد کنوانسیون حقوق دریاها می‌توان راهکارهایی برای مقابله با این تغییرات ارائه داد و در نهایت قائل به حق کشورهای ساحلی به حفظ خطوط مبدا قبلی آنها شد.

واژگان کلیدی
تغییرات اقلیمی- کنوانسیون حقوق دریاها- نقاط پایه- خط مبداء- مناطق دریایی

منابع و مآخذ مقاله

Alexander, L., 1983. Baseline delimitations and maritime boundaries. Virginia Journal of International Law, 23,503–536.

Attenhofer, J., 2010. Baselines and Base Points: How the Case Law Withstands Rising Sea Levels and Melting Ice, Law of the Sea Reports, Law of the Sea Interest Group, American Society of International Law, 1, 1-23.

Bodansky, D., 2018, Regulating Greenhouse Gas Emissions from Ships: The Role of the International Maritime Organization’, in Ocean Law Debates: The 50-Year Legacy and Emerging Issues for the Years Ahead, edited by Schneiber, H., Oral, N., and Kwon, M., Brill Nijhoff, Leiden, Boston, 478–501.

Birnie, P., Boyle, A., and Redgwell, C., 2009. TInternational Law and the Environment, 3rd edition, Oxford University Press.

Caron, D., 1990. When Law Makes Climate Change Worse: Rethinking the Law of Baselines in Light of a Rising Sea Level. Ecology Law Quarterly.17, 621-653.

Chris, M., 2009. Maldives Rises to Climate Challenge, BBC News. Available online at: news.bbc.co.uk.

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea ,2000. Handbook on the delimitation of maritime boundaries. United Nations, New York.

Carr, M.R., Rubenstein, M., Graff, A., and Villarreal D., 2013, Sea Level Rise in a Changing Climate: What Do We Know? in: Michael B. Gerrard & Gregory E. Wannier (Eds), Threatened Island Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate, Cambridge, Cambridge University Press,15–56.

Churchill, R.R., Lowe, A.V., 1998, International Law of the Seas, Translated by Bahman Aghaei, First Edition, Ganj Danesh Publications. (In Persian)

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/, last accessed 17 September 2019

International Law Association, 2018. Basslines Under the International Law of the Sea, Final Report.

International Law Association, 2012, Report of Committee on Baselines Under the International law of the Sea, adopted at The 75th Conference of the International Law Association held in Sofia, Bulgaria.

International Panel on Climate Change (IPCC), 2007, Climate Change: Synthesis Report–Summary for Policymakers, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press.

ICJ, Judgment (2007) Case Concerning Territorial and Maritime Dispute Between Nicaragua and Honduras in The Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras).

ICJ, Judgment (1997), case concerning Gabc ˇı ´kovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)

ICJ, Judgment (1951), Fisheries case (United KingdomINGDO. NORWAY).

ICJ, Judgment (1969), case concerning North Sea Continental Shelf (Germany v Denmark and the Netherlands)

Iirani, M., Uavani, M., Alizade, A., Kotak Lahijani, H., 2018, Upper Gulf Level and Oman Sea Influenced by Climate Change in Future, Natural Geographic Research, 49(4), 603-614. (In Persian)

Jacobs, R. E., 2005, Treading Deep Waters: Substantive Law Issues in Tuvalu’s Threat to sue the United States in the International Court of Justice, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 14(1), 103-128.

Lisztwan, J., 2012. Stability of maritime boundary agreements. Yale Journal of International Law. 37(1).154–200

McKibben, B., 2007, Warning on Warming, The New York Review of Books, 15 March 2007, available at http://www.nybooks.com/articles/19981, (last accessed 14 January 2018)

Pethick, J., 1989. Waves of Change: Coastal Response to Sea Level Rise, Geographical Analysis. 19. 1–4.

Pilkey, O. and Young, R., 2009, The Rising Sea, Island Press Washington D.C. 2009.

Razavian, F., Izadyar, S., Agha Panah, B., 2015, Climate Change Factors of Global Warming and its Effects, Second International Conference on Environmental Engineering. (In Persian)

Reed, M., 2000. Shore and Sea Boundaries: The Development of International Maritime Boundary Principles through United States Practice, Volume Three, U.S. Government Printing Office Washington, Washington.

Roach, J. A., Robert W. S., 1994, Excessive Maritime Claims, International Studies Naval War College, 1994.

Sajedi, Z.,2010, Climate Change and Human Security, Master's thesis, Shahid Beheshti University, (In Persian)

Schofield, C., Freestone, D., 2013. Options to protect coastlines and secure maritime jurisdictional claims in the face of global sea level rise, University of Wollongong Research Online. Faculty of Law. Humanities and the Arts

Sefrio, S., 2017. Adapting to Sea Level Rise: A Law of the Sea Perspective, in Andreone, G., The Future of the Law of the Sea Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests, Spiringer Open, Rome, Italy, 3-22.

Schofield, C., 2013. Holding Back the Waves? Sea-level Rise and Maritime Claims, in Ruppel, O.C., Roschmann, C., Ruppel-Schlichting, K., (Eds). Climate Change: International Law and Global Governance. Volume I. Legal Responses and Global Responsibility. Nomos. Germany, 593-614.

Snoos, A.H.A., 1990, The Effects of a Rising Sea Level Rising Sea Level on Maritime Limits and Boundaries, Netherlands International Law Review, 37 (2), 207-224.

Seirafi, S., 2014 a, the customary law of baseline, with special emphasize on Iran's baseline in the Persian Gulf and the sea of Oman, a thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Ph.D. International Law, Faculty of Law and Political Science University of Tehran. (In Persian)

Seirafi, S., 2014 b, Survey of baseline of Iran in the Persian Gulf and the sea of Oman and the protest of other countries, International Law Magazine, 48, 35-64. (In Persian)

Seirafi, S., 2018, The application of straight baselines in the delimitation of maritime boundaries; with a particular view on the delimitation of maritime boundaries between Iran and Kuwait, Journal of Public Law Studies, 48 (3), 483-505, 490. (In Persian)

Tanaka, Y., The International Law of the Sea, translated by Talat, A., Share Danesh Publication, 2016. (In Persian)

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982

Vienna Convention on the Law of Treaties Done at Vienna on 23 May 1969.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.