palette
روشهای کاهش عارضه سر قرمزی در میگوهای پرورشی مجتمع چوئبده آبادان

چکیده

سابقه و هدف: عملیات صید، برداشت، حمل، بسته‌بندی و نگهداری میگوی وانامی تا رسیدن دست مصرف‌کننده از عوامل مهمی بوده که می‌تواند بر کیفیت میگوی وانامی مؤثر باشد. در زمان صید عوامل فیزیکی ناشی از فشار مکانیکی آنزیمی باعث قرمزی هپاتوپانکراس و نهایتاً قرمز شدن رنگ سر میگو می‌شود. هرچند پاتوژن هایی مانند ویبریوزیس و استرس‌زا مانند pH بالای استخر و افزایش بار آلی کف استخر هم در بروز این عارضه مؤثر است که بر بازارپسندی محصول به ­طور قطع تأثیر منفی دارد. هدف از این پژوهش، راهکارهای کاهش سر قرمزی در میگوهای پرورشی است.

مواد و روش‌ها: با توجه به امکانات موجود در دو مزرعه که در هر مزرعه 3 استخر انتخاب و تیمار بندی‌های مختلف در یک ماه آخر منتهی به صید و هنگام صید (با روش‌های مختلف صید) و روش‌های مختلف حمل (با یونولیت، با بسکت معمولی و با بسکت با سه لایه یخ به عبارت دیگر یخ در سه لایه کف باسکت؛ میانه وبالایه میگوها گذاشته می‌شود که از این به بعد به عنوان یخ لایه لایه‌ای نامبرده می‌شود) و سرعت‌های متفاوت حمل شد. همچنین میزان دما و سر قرمزی پس از انجماد در دو کارگاه فراوری و بسته‌بندی مورد ردیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج و بحث: نتایج تیمارها نشان داد که 2 الی 5 درصد میگوها صید شده سر قرمز بودند که با بار آلی1 بستر ارتباط مستقیم دارد. (مزرعه شماره 1 با بار آلی1 15/13 درصد و مزرعه 2 با میزان 76/ 15 ثبت شد). روش صید، استفاده از مکمل و متابی سولفیت بر درصد سر قرمزی تأثیر معنی‌دار نشان نداد (>0.05 P). میزان سر قرمزی در زمان صید تا رسیدن به کارگاه فرآوری در تیمارهای حمل یونولیت به‌طور معنی‌داری از سایر تیمارها کمتر بود. میزان سر قرمزی میگوها از 47/ 16 در بسکت معمولی به 5/3 در یونولیت رسید. در حمل معمولی دمای میگوها 77/11 درجه سانتی گراد و در حمل با یونولیت به 38/1- کاهش‌ یافته است. در تیمار یخ لایه لایه‌ای میزان درصد سر قرمزی 67/7 ثبت شد که نسبت به حمل معمولی کمتر بود. نقش عمل‌آوری در میزان سر قرمزی بسیار مؤثرتر از زمان پرورش و روش‌های مختلف حمل و صید بود. به ­طوریکه میزان سر قرمزی در دو کارگاه 57/2±06/64 الی 12/3±50/67 درصد در تیمارهای مختلف ثبت شد. دمای بعد از انجماد میگوها در مرکز دو مرکز عمل‌آوری دارای اختلاف معنی‌دار بود.(p>0.05) در کارگاه شماره یک، دمای میگوهای منجمد 63/0±11/10- سانتی گراد و میزان سر قرمزی به‌طور متوسط 57/2±06/64 ثبت شد. و در کارگاه 2 که دمای میگوهای منجمد 25/0±03/15- سانتی گراد بود میزان سر قرمزی به‌طور متوسط 12/3±50/67 ثبت شد. میزان دمای عمل‌آوری بین دو کارگاه عمل‌آوری اختلاف معنی‌دار نشان داد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به ­ترتیب اهمیت می‌توان گفت میزان سر قرمزی در میگوها بیشتر از همه در کارگاه عمل‌آوری‌ها به ­دلیل دمای بالای سردخانه اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی؛ روش حمل میگوها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، به ­طوریکه حمل با یونولیت که بهترین پیشنهاد بوده می‌تواند با کاهش دمای میگو، میزان سر قرمزی را به 5/3 درصد تقلیل دهد. مدیریت صید کمترین تأثیر را در سر قرمزی دارد. و کیفیت آن با اندازه‌گیری بار آلی1 بستر مشخص می‌شود. به ­عبارت دیگر با مدیریت مناسب صید 3 درصد، حمل با یونولیت 8 تا 11 درصد و فرآوری مناسب 27 الی 36 درصد، در مجموع 38 تا 50 درصد کاهش سر قرمزی میگوها را بعد از انجماد داشتیم.

واژگان کلیدی
سر قرمزی، میگوی پا سفید غربی، چوئبده.

منابع و مآخذ مقاله

Afsharnasab, M., Kakoolaki, SH. and Mohammadidoust, M., 2016. Immunity enhancement with administration of Gracilaria corticata and Saccharomyces cerevisiae compared to gamma irradiation in expose to WSSV in shrimp, in juvenile Litopenaeus vannamei: A comparative study. Fish & Shellfish Immunology,pp.21 – 33.

Bailey-Brock, J.H. and Moss, S.M., 1992. Penaeid taxonomy, biology and zoogeography :Developments in aquaculture and fisheri science volume 23. p. 927.

Baker, F., 1996. Effectiveness of chemical preservatives in preventing melanosis in prawns. Asean Food. 11, 51-69.

Bak, L.S., Andersen, A.B., Andersen, E.M. and Bertelsen, G., 1999. Effect of modified atmosphere packaging on oxidative changes in frozen stored cold water shrimp (Pandalus borealis). Food Chemistry. 64, 169-175.

Bannerman, A., 1972. Processing cod roes. Pickering & I nglis Ltd. Glasgow, Torry Advisory note, 18.p7 .

Briggs, M., Funge-Smith, S., Subasinghe, R., Phillips, M., 2004. Introductions and movement of Penaeus vannamei and Penaeus stylirostris in Asia and the Pacific. RAP publication10.p70 .

Eaton, A.D., Clesceri, L.S., Rice, E.W. and Greenberg, A.E., 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21th edition. American Public Health Association. Washington, DC., USA.

Holme, N.A. and Mcintyre, A.D., 1984. Methods for study of marine benthos, second edition, Oxford Blackwell Scientific publication. P387.

Hu, K.J. and Leung, P.C., 2006. Food digestion by cathepsin L and digestion-related rapid cell differentiation in shrimp hepatopancreas. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B. 146, 69-80.

Javaheri Baboli, M., Choi, R., Askary Sary, A. and Roomiani, L., 2012. Effect of freezing on the chemical quality changes and fatty acid composition of cultured shrimp muscle, Litopenaus vannamei . isfj. 2012; 21 (3)pp.31-44.

Khanna, T., 1990. Foundation of Neural Networks. Addison-Wesley Publishing Company, USA.

Lightner, D.V., Sinderman, C.J., 1998. Diseases of cultured Penaeid shrimp and prawns and control American marine aquaculture. Elsevier, USA.

Mobaraki, S., Qavampour, A. and Yeganeh, V., 2018. Factors of Reduction in Shrimp culture, Shrimp and Crustacean Journal. 3(2), 815-819.

Mohammadidoust, M., Afsharnasab, M., Kakoolaki, S.H., Motamedisede, F., Houshmand, H., Ahangarzadeh, M. and Mohseninejad, L., 2019. Effects of inactivated Spot White Virus with radiation on Immune Parameters and Survival Rate of White Leg Shrimp (Litopenaeus Vannamei). Journal of Aquaculture Development. 13(3),105-118.

Mohseninejad, L., Houshmand, H., Ahangarzadeh, M., Mohammadidoust, M. and Ismaili Far, J., 2018. The effect of Nutrition diets containing probiotics in shrimp industry.The first National Conference on Recent Advances in Engineering and Modern Sciences of Tehran, Iran, pp.502 -506.

National Standard of Iran, code (5750), 2001. shrimp, packaging and marking

Novikon, V. M., 1983. Handbook of Fishery Technology, Volume 4. PVT. New Dehli, India, p.400.

Rotllant, G., Arnau, F., Garcia, J.A., Rodrigues, M. and Sarda, F.و 2002. Effect of metabisulphite treatments and freezing on melanosis inhibition in Rose Shrimp Aristeusantennatus. Food Science and Technology. 8(4), 243-247.

Salze. G., Mclean, E., Schwarz, M.H. and craig, S.R., 2008. Dietary mannaoling o sacchride enhances salinity tolerance and gut development of larval cobia. Aquaculture. 274 (7), 148-152.

Tacon, A.G., 1995. Feed formulation and onfarm feed management. pp. 61-74.

Tookwinas, S. and Songsangjinda, P., 1999. Water quality and phytoplankton communities in intensive shrimp culture ponds in Kung Krabaen Bay, Eastern Thailand. Journal of the World Aquaculture Society. 30(1), 36-45.

Wahba, M., 2016. Treated calcium pectinate beads for the covalent immobilization of β-Dgalactosidase. International Journal of Biological Macromolecules. 91, 877–886.


DOI: http://dx.doi.org/10.29252/jes.v18i3.29940
ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.