palette
عوامل و راهکار کاهش عارضه سرقرمزی در میگو‌های پرورشی مجتمع چوئبده آبادان

چکیده

 

سابقه و هدف :. عملیات صید، برداشت، حمل، بسته بندی و نگهداری میگو تا رسیدن دست مصرف کننده از عوامل مهمی بوده که می تواند بر کیفیت میگو موثر باشد. در زمان صید عوامل فیزیکی ناشی از فشار مکانیکی آنزیمی باعث قرمزی هپاتوپانکراس و نهایتا قرمزشدن رنگ سر میگو می شود. هرچند عوامل پاتوژنی مانند ویبریوزیس وعوامل استرس زا مانند pH  بالای استخر و افزایش بار آلي کف استخر هم در بروز این عارضه موثر می باشد که بر بازار پسندی محصول قطعا تاثیر منفی دارد..هدف از این پژوهش راهکارهای کاهش سرقرمزی در میگو های پرورشی می باشد.

مواد و روش ها: با توجه به امکانات موجود در دو مزرعه هر مزرعه 3 استخر انتخاب و تیماربندی های مختلف در یک ماه آخر منتهی به صید و هنگام صید (با روش‌های مختلف صید) و روش‌های مختلف حمل (با یونولیت، با بسکت معمولی و با بسکت با سه لایه یخ بعبارت دیگر یخ در سه لایه کف باسکت ؛میانه وبالایه میگوها گذاشته میشود که از این به بعد بعنوان یخ لایه لایه ای نامبرده میشود ) و سرعت‌های متفاوت حمل شد. همچنین میزان دما و سرقرمزی پس از انجماد در دوکارگاه فراوری و بسته بندی مورد ردیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج و بحث: نتایج تیمارها نشان داد که 2 الی 5 درصد میگوها صید شده سرقرمز بودندو با بار آلي تام(TOM) بستر ارتباط مستقیم دارد.( مزرعه شماره 1 با  TOM  15/13  درصد از مزرعه 2 با میزان76/ 15 ثبت شد). روش صيد، استفاده از مكمل و متابي سولفيت بر درصد سرقرمزي تاثير معني دار نشان نداد (05/0> P). میزان سرقرمزی در زمان صید تا رسیدن به کارگاه فرآوری در تيمارهاي حمل يونوليت به طور معني‌داري از ساير تيمارها كمتر بود..میزان سرقرمزی میگوها از  47/ 16در بسکت معمولی به 5/3در یونولیت رسید. در حمل معمولی دمای میگو ها 77/11درجه سانتی گراد  و در حمل با  یونولیت به 38/1- کاهش یافته است . در تیمار یخ لایه لایه‌ای میزان سرقرمزی 67/7 ثبت شد که نسبت به حمل معمولی کمتر بود.  نقش عمل آوري در ميزان سرقرمزي بسيار موثرتر از زمان پرورش و روش‌های مختلف حمل و صيد بود. به‌طوری‌که میزان سرقرمزی در دو کارگاه 57/2±06/64 الی 12/3±50/67 درصد در تیمارهای مختلف ثبت شد. دماي بعد از انجماد ميگوها در مركز دو مرکز عمل‌آوري داراي اختلاف معني‌دار بود (05/0<P). در کارگاه شماره یک دمای میگوهای منجمد 63/0±11/10- سانتی گراد ومیزان سر قرمزی بطور متوسط 57/2±06/64 ثبت شد.و  در کارگاه دوم که دمای میگوهای منجمد 25/0±03/15- سانتی گراد بود میزان سرقرمزی بطور متوسط 12/3±50/67 ثبت شد. ميزان دماي عمل‌آوري بين دو كارگاه عمل‌آوري اختلاف معني‌دار نشان داد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج  بترتیب اهمیت  میتوان گفت میزان سرقرمزی در میگوها بیشتر ازهمه در کارگاه عمل آوریها بدلیل دمای بالای سردخانه اتفاق میافتد. در مرحله بعدی؛ روش حمل میگوها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، بطوریکه حمل با یونولیت که بهترین پیشنهاد بوده می تواند با کاهش دمای میگو، میزان سرقرمزی رابه 5/3درصدتقلیل داد. مدیریت صید کمترین تاثیر را در سرقرمزی دارد.و کیفیت آن با اندازه گیری بار آلی بستر (TOM)مشخص میشود. بعبارت دیگر با مدیریت مناسب صید 3 درصد، حمل با یونولیت 8 تا 11 درصد و فراوری مناسب 27 الی 36 درصد ، در مجموع 38 تا 50 درصد کاهش سرقرمزی میگو ها را بعد از انجماد داشتیم .

واژگان کلیدی
سرقرمزی ، میگوی پاسفید غربی، چوئبده

منابع و مآخذ مقاله

Afsharnasab, M .,, Kakoolaki,SH ., Mohammadidoust ,M., 2016 .Immunity enhancement with administration of Gracilaria corticata and Saccharomyces cerevisiae compared to gamma irradiation in expose to WSSV in shrimp, in juvenile Litopenaeus vannamei: A comparative study‏‎. Fish & Shellfish Immunology 56 (2016) 21e33

Bailey-Brock, J.H. & Moss, S.M. ‎‏1992‏‎. Penaeid taxonomy, biology and zoogeography, p. ‎‏927‏‎-. In: Fast ‎A.W. and Lester L.J. (Eds). Marine shrimp culture: principles and practices. Developments in aquaculture ‎and fisheri science volume ‎‏23‏‎.Elsevier Science Publisher B.V., The Netherlands.‎

Baker, F. ‎‏1996‏‎. Effectiveness of chemical preservatives in preventing melanosis in prawns. Asean Food, ‎‏11‏‎: ‎‏51‏‎-‎‏69‏‎.‎

Bak, L.S., Andersen, A.B., Andersen, E.M. and Bertelsen, G. ‎‏1999‏‎. Effect of modified atmosphere ‎packaging on oxidative changes in frozen stored cold water shrimp (Pandalus borealis ‎). Food ‎Chemistry, ‎‏64:169‏‎-‎‏175‏‎.‎

Bannerman, A., ‎‏1972‏‎. Processing cod roes. Pickering & I nglis Ltd. Glasgow, Torry Advisory note, ‎‏18‏‎: ‎‏7‏p

Briggs, M, Funge-Smith S., Subasinghe, R. and Phillips, M. ‎‏2004‏‎. Introductions and movement of Penaeus ‎vannamei and Penaeus stylirostris in Asia and the Pacific. RAP publication ‎‏2004/10‏‎. Food and Agriculture ‎Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, ‎‏2004‏‎, ‎‏70‏‎ pp

‏Eaton, A.D., Clesceri, L.S., Rice, E.W., and Greenberg, A.E., ‎‏2005‏‎. Standard methods ‎for the examination of water and wastewater. ‎‏21‏th edition. American Public Health Association. ‎Washington, DC. Multiple pages

‏Holme, N.A., Mcintyre, A.D., ‎‏1984‏‎, Methods for study of marine benthos, second ‎edition, Oxford Blackwell Scientific publication. ‎‏387‏p.‎

Hu KJ, Leung PC., 2006 ,Food digestion by cathepsin L and digestion-related rapid cell differentiation in shrimp ‎hepatopancreas, Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, ‎‏‏‎; ‎‏146‏‎: ‎‏69‏‎-‎‏80‏‎p.‎

Javaheri Baboli ‎, M., Choi, R., Askary Sary, A., Roomiani, L., ‎‏2012‏‎.Effect of freezing on the ‎chemical

Khanna, T. ‎‏1990‏‎. Foundation of Neural Networks. Addison-Wesley Publishing Company, U.S.A.‎

Lightner, D. V., Sinderman, C. J., ‎‏1998‏‎. Diseases of cultured Penaeid shrimp and prawns and control ‎American marine aquaculture, Elsevier, New York, Pp: ‎‏8‏‎-‎‏127‏

Mobaraki ,S., Qavampour,A ., Yeganeh‎,V .,2018. Factors of Reduction in Shrimp culture, Shrimp and Crustacean journal Volume 3, Issue 2 - Serial Number 8, Winter and Spring 0, Pages 15-19

Mohammadidoust ,M.,Afsharnasab, M .,, Kakoolaki,SH ., Motamedisede ,F., Houshmand ,H., Ahangarzadeh ,M., Mohseninejad ,L.,2019. Effects of inactivated Spot White Virus with radiation on Immune Parameters and Survival Rate of White Leg Shrimp (Litopenaeus Vannamei)Journal of Aquaculture Development3. 2019; 13 (3) :105-118

Mohseninejad ,L., Houshmand ,H., Ahangarzadeh ,M., Mohammadidoust ,M., Ismaili Far,j., 2018. The effect of Nutrition diets containing probiotics in shrimp industry,The first National Conference on Recent Advances in Engineering and Modern Sciences of Tehran, Iran, code: des1661. 9 may 2018

National Standard of Iran, code (‎‏5750‏‎), ‎‏2001‏‎. shrimp, packaging and marking‎

Novikon, V. M., ‎‏1983‏‎. Handbook of fishery Technology. Vol, ‎‏1‏‎-‎‏4‏‎, Amerind Pub. Co. PVT. New Dehli, India, ‎‏4000‏p

Rotllant, G., Arnau, F., Garcia, J. A., Rodrigues, M. and Sarda, F. ‎‏2002‏‎. Effect of Metabisulphite ‎Treatments and Freezing on Melanosis Inhibition in Rose Shrimp Aristeusantennatus. Food Science and ‎Technology, ‎‏8‏‎ (‎‏4‏‎), ‎‏243‏‎-‎‏247‏

Salze. G., Mclean, E., Schwarz, M. H., and craig, S. R., ‎‏2008‏‎. Dietary mannaoling o sacchride enhances ‎salinity tolerance and gut development of larval cobia. Aquaculture, ‎‏274‏‎ (‎‏7‏‎): ‎‏148‏‎-‎‏152‏‎.‎

Tacon, A.G., ‎‏1995‏‎. Feed formulation and onfarm feed management. FAO Fisheries Technical Paper: pp. ‎‏61‏‎-‎‏74‏‎.‎

Tookwinas, S. and Songsangjinda, P., ‎‏1999‏‎. Water quality and phytoplankton communities in intensive ‎shrimp culture ponds in Kung Krabaen Bay, Eastern Thailand. Journal of the world aquaculture society, ‎‏30‏‎(‎‏1‏‎), ‎‏36‏‎-‎‏45‏‎.‎

Wahba M. ‎‏2016‏ ‎. Treated calcium pectinate beads for the covalent immobilization of β-‎Dgalactosidase. InternationalJournal of Biological Macromolecules, ‎‏91‏‎: ‎‏877‏‎–‎‏886‏


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.