palette
ارزیابی اثرهای محیط زیستی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی – بادی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

چکیده

سابقه و هدف: بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از را‌ه‌های موثر برای مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از فعالیت نیروگاه با سوخت فسیلی است. اگرچه نیروگاه‌های تجدید پذیر جزء منبع­ های انرژی پاک محسوب می‌شوند، ولی بیشتر این نیروگاه‌ها سبب تغییر در اکوسیستم منطقه و بهم خوردن تعادل اکولوژیکی می‌گردند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر­های محیط زیستی بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر شامل بادی و خورشیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - زواریان می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از دو روش کاربردی ارزیابی اثرهای محیط زیستی (ماتریس ایرانی و روش ماتريس ارزيابي اثرات سريع) انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق در ابتدا به معرفی گزینه­ ها، جمع ­آوری اطلاعات پایه منطقه، بررسی عامل­ های مؤثر برتوسعه نیروگاه‌های انرژی خورشیدی و بادی از طریق جستجوی اینترنتی و بازدید میدانی پرداخته شد. بر اساس مطالعات انجام شده در بخش‌هاى شناخت پروژه و ويژگى‌هاى محيط زيست منطقه مورد مطالعه، پتانسيل انواع اثر­های  محيط زیستی ناشى از اجراى پروژه نیروگاه تجدیدپذیر به تفكيك فازساخت و ساز و بهره بردارى بر محيط‌هاى فيزيكى، بيولوژيكى و اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگی با استفاده از روش‌ ماتریس ایرانی و روش  RIAM مورد پيش بينى قرار گرفتند. روش ماتريس ایرانی و ماتريس ارزيابي اثر­های سريع به دليل در نظر گرفتن اثر­های انجام پروژه در هر دو مرحله ساخت و بهره‌برداری بر روى اجزاى محيط زيست از روش‌هاى متداول و كاربردى براى ارزيابى اثر­های محيط زیستی در كشور  ایران بشمار مى‌رود.

نتایج و بحث: نتايج حاصل از ماتريس لئوپولد ايرانى و روش پاستاکیا نشان می‌دهد در فاز ساختمانی و بهره برداری نیروگاه تجدید پذیر بیشترین پیامدهای مثبت در محیط فیزیکی مربوط به کمیت آب سطحی در محیط اقتصادی – اجـتـماعي و فرهنگی مربوط به اشتغال و درآمد زایی می‌باشد. مهم‌ترين پیامد منفى در محیط فيزيكى مربوط به كيفيت هوا و اقلیم و کیفیت صدا همچنین درمحیط بيولوژيكى مربوط به پوشش حیات وحش و در محیط اقتصادی – اجـتـماعي و فرهنگی مربوط به مناظر و چشم اندازهای طبیعی و توسعه فضای سبز و میراث فرهنگی و آثار باستانی می‌باشد. همچنین بیشترین اثر­های منفی مربوط به فعالیت‌های تولید پساب و پسماند، دفع پسماند، تجهیز کارگاه، خطر­ها و سوانح ، زهکشی و کنترل سیلاب و بیشترین اثر­های مثبت مربوط به تامین نیروی انسانی، تامین انتقال برق و توسعه فضای سبز و تملک زمین­ ها می‌باشد. لازم به بیان می‌باشد که مرحله ساختمانی این گونه طرح‌ها کوتاه مدت بوده و به نوعی هزینه‌اي برای سرمایه‌گذاري بلند مدت و استفاده‌هاي آتی محسوب می­ گردد.

 نتیجه­ گیری: براساس نتایج هر دو ماتریس، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی – بادی با توجه به بروز کمترین پیامدهای منفی بر اجزای گوناگون محیط زیست، بعنوان مطلوب ترین گزینه مدیریتی انتخاب شد و بدون بیان راهکار، عملکرد پروژه مورد تايید است.

واژگان کلیدی
انرژی‌های تجدید پذیر، ارزیابی اثرهای محیط زیستی، ماتريس لئوپولد ايرانى، ماتریس پاستاکیا، انرژی بادی، انرژی خورشیدی.

منابع و مآخذ مقاله

Akkas, O.P. Erten, M.Y. Cam, E. and Inanc, N., 2017. Optimal Site Selection for a Solar Power Plant in the Central Anatolian Region of Turkey. International Journal of Photoenergy. 2017, pp.13

Amigh, L. Jozi,S.A. and Taghavi, L., 2015. Environmental Effects of Constructing a Renewable power station Natural Resources Research Center, Tehran Province, located in the Khojier National Park. Sustainability, Development & Enivironment. 1(4), 35-46. (In Persian with English abstract)

Aqajani, H. Fattahi Moghadam, M. Akbari, H. and Fattahi, R., 2015. Location of wind turbines based on environmental assessment (case study: Khorasan Razavi province). Iranina journal of Energy. 18(1), 85-100. (In Persian with English abstract)

Arefmanesh, Z. and Shahedi, M.R., 2011. Environmental Impact Assessment of the use of solar energy to supply power to the Abarkuh CGS station. In Proceedings 5th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering, 8th -9th November, Tehran, iran. pp.14 (In Persian with English abstract).

Asadi Shirin, G. Gholamalifard, M., 2015. Criteria Conformity and Environmental Impact Assessment in

Qaemshahr Landfill using Leopold Matrix and RIAM. Journal of Research in Environmental Health.1(3),193-206. (In Persian with English abstract)

Daryabeigi Zand, A. Vaezi Heir, A. Hoveidi, H., 2019. Comparative Evaluation of Unmitigated Options for Solid Waste Transfer Stations in North East of Tehran Using Rapid Impact Assessment Matrix and Iranian Leopold Matrix. Environmental Energy and Economic Research. 3(3), 189-202

Heydari, E.A. Alidadi, H. Sarkhosh, M. and Sadeghian, S., 2017. Zaveh cement plant environmental impact assessment using Iranian Leopold Matrix. Journal of Research in Environmental Health. 3(1), 84- 93. (In Persian with English abstract).

Hosseini, S. Alimohammadi, M. Nabizadeh, R. and Dehghani, M.H., 2016. Environmental Impact Assessment of the fuel transmission line to combined cycle power Plant of Chabahar project using Iranian Matrix. Journal of Environmental Health Engineering. 4(1), 20-29. (In Persian with English abstract).

Heydari, E.A. Alidadi, H. Sarkhosh, and M. Sadeghian, S., 2017. Zaveh cement plant environmental impact assessment using Iranian Leopold Matrix. Journal of Research in Environmental Health. 3(1), 84- 93. (In Persian with English abstract).

Josimovic, B. Petric, J. and Milijic, S., 2014. The Use of the Leopold Matrix in Carrying Out the EIA for Wind Farms in Serbia. Energy and Environment Research. 4(1), 43-54

Leopold L. B. Clarke, F.E. Hanshaw, B.B. and Balsley, J.R., 1971. A procedure for Evaluating Environmental Impact. Geological Survey Circular 645, pp.13

Panwara, N.L. Kaushikb, S.C. and Kothari, S., 2011. Role of renewable energy sources in environmental protection: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 15, 1513–1524.

Papapostolou, A. Karakosta, C. and Doukas, H., 2017. Analysis of policy scenarios for achieving renewable energy sources targets: A fuzzy TOPSIS approach. Energy & Environment. 28(1–2), 88–109.

Pastakia, C.M.R. Jensen, A., 1998. The rapid impact assessment matrix (Riam) For EIA. Environ Impact Assesmant Review. 18(5), 461-482.

Satba Org, 2018. The Criteria and Requirements for writing a feasibility study report. Available online at: http://www.satba.gov.ir/

Science for Environment Policy, 2014. Wind & Solar Energy and nature conservation. Future Brief 9 produced for the European Commission DG Environment. European Union.

Sayedi, H. Karbasi, A. Sohrabi, T. and Samadi, R. 2005. Environmental management of power plants. Ministry of Power (SANA). Iran.

Shariat, S.M., 2016. Environmental Impact Assessment. Wetland press. Iran.

Sajjadi, A.L. Aliakbari, Z. Matlabi, M. Biglari, H. and Rasouli, S.S., 2017. Environmental impact assessment of Gonabad municipal waste landfill site using Leopold Matrix. Electronic Physician. 9(2), 3714-3719.

Seyyedan, M.H. and Abdollahi Sarvai, J., 2015. ‌‌Renewables Energy. Global Status Report. France.

SCI Org. 1395. ‌‌Detailed results of the general census of population and housing, Iran. Available online at: http://amar.tavanir.org.ir

Shoili, A.G. Farrokhi, M. Alizadeh, H., 2000. Selection of optimum option for sludge disposal in the Guilan province of Iran using rapid impact assessment matrix (RIAM). Water Resources and Environ Eng. 3(12), 288-97. (In Persian with English abstract)

Tavanir Org. 2014. Electric Power Industry statistics in Iran. Available online at: http://amar.tavanir.org.ir

Tavanir Org.2015. Electric Power Industry statistics in Iran. Available online at: http://amar.tavanir.org.ir

Yari, M., 2016. Investigating the use of renewable energy in different regions of Iran. In Proceedings 3th Third International Conference on Research in Science and Technology.9th July, Berlin.Germany. pp.17 (In Persian with English abstract).

Valizadeh, S. and Shekari, Z., 2015. Evaluation of Iranian Leopold matrix application in the environmental impact assessment (EIA) of solid waste management options in Birjand city. Health and Environmental. 8(2), 249-62. (In Persian with English abstract).


DOI: http://dx.doi.org/10.29252/jes.v17i4.24538 DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.29252/jes.v17i4.24538.g8936
ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.