palette
انتخاب راهبرد ارتباطی بهینه برای توسعه پایدار دامپروری شهرستان کهگیلویه : کاربرد استدلال بر پایه شواهد
مهدی نوری پور, منصور شاه ولی

چکیده
هر برنامه توسعه را می توان یک فرآیند ارتباطی دانست. بنابر این، با توجه به ضرورت انتخاب راهبرد ارتباطی مناسب ، این مهم در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفت. برای این منظور، چهار راهبرد ارتباطی اصلی اطلاع رسانی ، ترغیب ، مذاکره و حصول توافق به عنوان مهم ترین راهبردهای ارتباطی در نظر گرفته شدند و به کمک تکنیک استدلال بر پایه شواهد که از جمله تکنیک های ریاضیاتی تصمیم گیری چند خصیصه ای می باشد، راهبرد بهینه ارتباطی مشخص گردید. از طرف دیگر ، با در نظر گرفتن این نکته که کشاورزی شامل سه زیر بخش فعالیت های زراعی ، باغی و دامی می باشد، برای عینی تر و کاربردی تر بودن یافته های پژوهش ، این مطالعه در زمینه فعالیت های دامی انجام گرفت. معیارهای پایداری فعالیت های دامی در جنبه های مختلف شامل « پایداری سازمانی» ، « پایداری برنامه ها و فعایت ها» ، « بکارگیری رسانه های ارتباطی مناسب » ، « تمرکز بر مخاطبان واقعی » و « نظام مناسب نظارت و ارزشیابی » سازماندهی شدند. داده های میدانی مطالعه به ویژه در زمینه ارزیابی مقدماتی و نهایی معیارهای پایداری ، از روستاهای شهرستان کهگیلویه جمع آوری گردید.یافته های مطالعه نشان داد که انتخاب بهترین راهبرد ارتباطی بستگی به جنبه ها و معیارهای مختلف پایداری دارد. اما به طور کلی با در نظر گرفتن تمامی جنبه های پایداری فعالیت های دامی ، راهبرد مذاکره بهترین راهبرد ارتباطی در مجموع، انتخاب شده است. شرح بیشتر و دقیق تر یافته های پژوهش به ویژه چگونگی انتخاب رسانه های ارتباطی باتوجه به راهبرد مربوطه درمتن مقاله آمده است.
واژگان کلیدی
راهبردهای ارتباطی ، توسعه پایدار دامپروری ، استدلال بر پایه شواهد، کهگیلویه

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.