palette
توان گیاه‌پالایی دو گونه خردل اتیوپی (Brassica carinata) و خردل هندی (Brassica juncea) در خاک آلوده به کادمیوم
زهرا سلیمان نژاد, احمد عبدل زاده, حمیدرضا صادقی پور

چکیده

سابقه و هدف: فلزات سنگین از جمله مهم‌ترین آلاینده‌های محیط زیست به شمار می‌آیند که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. تجمع عناصر در خاک به‌ویژه در زمین‌های کشاورزی، امری تدریجی بوده و غلظت عناصر سنگین می‌تواند به سطحی برسد که امنیت غذایی انسان را تهدید کند. در میان عناصر سنگین، کادمیوم به‌ علت تحرك بالا در سیستم‌های بیولوژیك، سمیت بالا، حلالیت زیاد در آب و جذب سریع توسط سیستم ریشه‌ای بسیاری از گونه‌های گیاهی، یکی از خطرناك‌ترین عناصر سنگین است. در این تحقیق رشد، انباشتگی و توان گیاه‌پالایی کادمیوم در دو گونه خردل اتیوپی (Brassica carinata) و خردل هندی (Brassica juncea) بررسی شده است.

 مواد و روش‌ها: گیاهان در خاك‌های‌ آلوده با غلظت‌های ۰، ۷۵ و ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم کادمیوم رشد کردند و پس از ۷ هفته کشت در گلخانه‌، برای سنجش برخی خصوصیات رشدی برداشت شدند.

 نتایج و بحث: نتایج پژوهش نشان داد که تیمارهای کادمیوم بر صفات رشد و میزان کلروفیل دو گیاه اثر معنی‌داری نداشت. هر دو گیاه شاخص تحمل تنش بالایی را نسبت به فلز کادمیوم نشان دادند. با افزایش آلودگی فلز در خاك، غلظت کادمیوم در ریشه و بخش هوایی هر دو گیاه خردل اتیوپی و خردل هندی به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. فاکتور انتقال گیاه خردل هندی حدوداً ۷۰٪ بیشتر از خردل اتیوپی بوده است و بیشترین میزان فاکتور انتقال در تیمار ۷۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کادمیوم در گیاه خردل هندی مشاهده شد.

 نتیجه‌گیری: مقایسه دو گیاه خردل اتیوپی و خردل هندی نشان می‌دهد که هر دو گونه قادر به تحمل و تجمع کادمیوم بوده، ولی فاکتور انتقال و میزان جذب و تجمع کادمیوم در گیاه خردل هندی بیشتر از خردل اتیوپی بوده است، درنتیجه به نظر می‌رسد گیاه خردل هندی عملکرد بهتری برای استفاده در فرایند گیاه‌پالایی کادمیوم داشته باشد.

واژگان کلیدی
آلودگی خاک، تجمع، شب‌بو، کادمیوم، گیاه‌پالایی

منابع و مآخذ مقاله

Antoniadis, N. and Alloway, B.J., 2001. Availability of Cd, Ni and Zn to rye grass in seawage sludge treated soils at different temperatures. Water, Air and Soil Pollution. 132, 201– 204.

Arias, D., 2007. Calibration of LAI -2000 to Estimate leaf area index and assement of its relationship with stand productivity in six native and introduced tree species in costarica. Forest Ecology and Management. 247, 85-193.

Armas, T., Pinto, A.P., Varennes, A., Mourato, M.P., Martins, L.L., Goncalves, M.L.S. and Mota, A.M., 2015. Comparison of cadmium-induced oxidative stress in Brassica juncea in soil and hydroponic cultures. Plant Soil. 388, 294–305.

Arnon, D.I., 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology. 24, 1-15.

Bagheri, A.R. and Mohammadalipur, Z., 2011. Effects of salicylic acid on soybean yield components and growth under the salt stress conditions. Journal of Plant Ecophysiology. 8, 29-41 (In Persian whit English abstract).

Bini, C., Gentili, L., Maleci-Bini. and Vaselli, O., 1995. Trace elements in plants and soil of urban parks. Annexed to Contaminated soil prost, INRA, Paris.

Chen, H. and Cutright, T.J., 2002. The interactive effects of chelator, fertilizer, and rhizobacteria for enhancing phytoremediation of heavy metal contaminated soil. Journal of Soils Sediments. 2, 203-210.

Clemens, S., 2001. Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis. Planta. 212, 475–486.

Cuypers, A., Plusquin, M., Remans, T., Jozefczak, M., Keunen, E., Gielen, H., Opdenakker, K., Nair, A., Munters, E. and Artois, T., 2010. Cadmium stress: an oxidative challenge. BioMetals. 23, 927–940.

Dalvand, M., Hamidian, A.H., Zare Chahoki, M.A., Motesharezadeh, B., Mirjalili, A.A. and Esmaeilzadeh, E., 2014. Evaluation of concentration Cu, Pb, Zn and Mn in shoots of Artemisia sp. In around rangelands copper mine in the barberry valley, Taft city in Yazd province. Journal of Rangeland Science. 3, 219-229 (In Persian whit English abstract).

Dinakar, N., Nagajyothi, P.C., Udaykiran, Y. and Damodharam, T., 2008. Phytotoxicity of cadmium on protein, proline and antioxidant enzyme activities in growing Arachis hypogaea L. seedlings. Journal of Environmental Sciences. 20, 199-206.

Dominguez, F.A., Chavez, M.C.G., Gonzalez, R.C. and Vazquez, R.R., 2007. Accumulation and localization of cadmium in Echinochloa polystachya grown within a hydroponic system. Journal of Hazardous Materials. 141, 630–636.

Ebbs, S.D., Lasat, M.M., Brady, D.J., Cornish, J., Gordon, R. and Kochian, L.V., 1997. Phytoextraction of cadmium and zinc from a contaminated soil. Journal of Environmental Quality. 26, 1424–1430.

Ebrahimi, M., Jafari, M., Savaghebi, Gh.R., Azarnivand, H., Tavili, A. and Madrid, F., 2014. Investigation of heavy metals accumulation in plants growingin contaminated soils (case study: Qazvin Province, Iran). Journal of Rangeland Science. 2, 91-99 (In Persian whit English abstract).

Fayiga, A.O., Ma, L.Q., Cao, X. and Rathinasabapathi, B., 2004. Effects of heavy metals on growth and arsenic accumulation in the arsenic hyper accumulator Petri vitiate L. Journal of Environment and Pollution. 2, 289-296.

Fernandez, G.C.J., 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. pp. 257-270. In: Kuo, C.G. (ed.) Proceedings of a Symposium on Adaptation of Vegetables and other Food Crops in Temperature and Water Stress. AVRDC Publications, Tainan, Taiwan.

Graziani, N.S., Salazar, M.J., Pignata, M.L. and Rodriguez, J.H., 2016. Assessment of the root system of Brassica juncea (L.) czern. and Bidens pilosa L. exposed to lead polluted soils using rhizobox systems. International Journal of Phytoremediation. 18, 235–244.

John, R., Ahmad, P., Gadgil, K. and Sharma, S., 2009. Cadmium and lead-induced changes in lipid peroxidation, antioxidative enzymes and metal accumulation in Brassica juncea L. at three different growth stages. Archives of Agronomy and Soil Science. 55, 395–405.

Khodaverdiloo, H., Rahmanian, M., Ghorbani Dashtaki, Sh., Rezapour, S., Hadi, H. and Han, F.X., 2012. Effect of cyclic wetting-drying moisture on redistribution of lead (Pb) loaded to some semiarid-zone soils. Pedosphere. 22, 304–313.

Li, W., Higashi, T. and Fujimura, T., 2004. Uptake of cadmium and inorganic nutrients by Brassica plant under water culture conditions. Japanese Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 75, 329–337.

Lux, A., Martinka, M., Vaculik, M. and White, P.J., 2011. Root responses to cadmium in the rhizosphere: a review. Journal of Experimental Botany. 62, 21–37.

Malan, R., Walia, A., Saini, V. and Gupta, S., 2011. Comparison of different extracts leaf of Brassica juncea Linn on wound healing activity. European Journal of Experimental Biology. 2, 33-40.

Mattina, M.J.I., Lannucci-Berger, W., Musante, C. and White, J.C., 2003. Concurrent plant uptake of heavy metals and persistent organic pollutants from soil. Journal of Environmental Pollution. 124, 375– 378.

Moameri, M., Jafari, M., Tavili, A., Motasharezadeh, B. and Zare Chahuki, M., 2015. Assesment of potential of rangeland plant for phytoremediation contaminated soils with Zn and Pb (case study: rangeland ground of Zn and Pb Zanjan). Journal of Rangeland Science. 1, 29-41 (In Persian whit English abstract).

Mudgal, V., Madaan, N. and Mudgal, A., 2010. Heavy metals in plants: phytoremediation: Plants used to remediate heavy metal pollution. Agriculture and Biology Journal of North America. 1, 40-46.

Neilson, S. and Rajakaruna, N., 2015. Phytoremediation of agricultural soils: using plants to clean metal-contaminated arable land. Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants. 1, 159-168.

Pinto, A.P., Motaa, M., Devarennes, A. and Pinto, F.C., 2004. Influence of organic matter on the uptake of cadmium, zinc, copper and iron by sorghum plants. Science of the Total Environment Journal. 326, 239- 247.

Pourmoghadas, H., Javadi, A. and Islamiyah, R., 2002. Evaluation of the amount of toxic metals cadmium, chromium, lead and mercury in tomato paste in Isfahan city. Scientific Journal of Hamadan Medical Science University and Health Services. 9, 40-46 (In Persian whit English abstract).

Quartacci, M.F., Baker, A.J.M. and Navari-Izzo, F., 2005. Nitrilotriacetate- and citric acid-assisted phytoextraction of cadmium by Indian mustard (Brassica juncea (L.) Czernj, Brassicaceae). Chemosphere. 59, 1249–1255.

Quartacci, M.F., Irtelli, B., Baker, A.J.M. and Navari-Izzo, F., 2007. The use of NTA and EDDS for enhanced phytoextraction of metals from a multiply contaminated soil by Brassica carinata. Chemosphere. 68, 1920-1928.

Raskin, I. and Ensley, B.D., 2000. Phytoremediation of toxic metals using plants to clean up the environment. Wiley-Interscience Publication.

Rosielle, A.T. and Hamblin, J., 1981. Theotricals aspects of selection for yield in stress and non-stress environment. Crop Science. 21, 43-46.

Ryan, J.A., Pahren, H.B. and Lucas, J.B., 1982. Controlling cadmium in the human food chain: a review and rationale based on health effects. Environmental Research. 28, 251–302.

Sarmadi, M., Irani, M. and Bernard, F., 2011. The study of tolerance of cadmium and accumulation it in Licorice plantlets. Environmental Sciences. 3, 69-80 (In Persian whit English abstract).

Seth, C., Kumar, S., Chaturvedi, P. and Misra, V., 2008. The role of phytochelatins and antioxidants in tolerance to cd accumulation in Brassica juncea L. Ecotoxicology Environ Safety. 71, 76–85.

Srivastava, J.P., Acevedo, E. and Varma, S., 1987. Drought tolerance in winter cereal. John Wiley Pub, USA.

Tang, L., Yao, A., Yuan, M., Tang, Y., Liu, J., Liu, X. and Qiu, R., 2016. Transcriptional up-regulation of genes involved in photosynthesis of the Zn/Cd hyperaccumulator Sedum alfredii in response to zinc and cadmium. Chemosphere. 164, 190-200.

Tlustos, P.B., rendova, K., Szakova, J., Najmanova, J. and Koubova, K., 2016. The long-term variation of Cd and Zn hyperaccumulation by Noccaea spp. and Arabidopsis halleri plants in both pot and field conditions. International Journal of Phytoremediation. 18, 110–115.

Torresdey, G., Videa, J.R.P., Rosa, G. and Parsons, J.G., 2005. Phytoremediation of heavy metals and study of the metal coordination by X-ray absorption spectroscopy. Coordination Chemistry Reviews. 249, 1797–1810.

Yang, X.E., Long, X.X., Calvert, D.V. and Stofella, P.J., 2004. Cadmium tolerance and hyperaccumulation in a new Zn hyperaccumulating plant species (Sedium alfredii Hance). Plant Soil. 259, 181–189.

Yuanjie, D., Wei-feng, C., Xiaoying, B., Fengzhen, L. and Yongshan, W., 2017. Effects of exogenous nitric oxide and 24-epibrassinolide on physiological characteristics of peanut under cadmium stress. Pedosphere. 1-22.

Zhang, M., Alva, A.K., Li, Y.C. and Calvert , D.V., 1997. Chemical association of Cu, Zn, Mn, and Pb in selected sandy citrus soils. Journal of Soil Science. 162, 181–188.

Zhu, Y.L., Pilon-Smits, E.A.H., Jouanin, L. and Terry, N., 1999. Overexpression of glutathione synthetase in Indian mustard enhances cadmium accumulation and tolerance. Plant Physiology. 119, 73–79.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.