palette
بررسی وضعیت ماهیان غیربومی مهاجم تیلاپیاCoptodonzillii,Gervais, 1848)،Oreochromisaureus(Steindachner, 1864در اکوسیستم‏های آبی استان خوزستان
حسین ولی خانی, اصغر عبدلی, بهرام حسن زاده کیابی, فرشاد نجات, محمد صادق صبا, میلاد خسروی

چکیده

سابقه و هدف: ماهیان مهاجم، به‌عنوان تهدیدی بزرگ برای تنوع‌زیستی اکوسیستم‏های آبی مطرح هستند. ماهیان تیلاپیا از جمله ماهیانی هستند که به دلیل ویژگی‌های تولیدمثلی، عادت‌های غذایی و رفتاری و مقاومت بالا به شرایط محیطی، آلودگی و بیماری‌ها، مهاجم تلقی شده و تاکنون دو گونه غیربومی Coptodon zillii  و Oreochromis aureus  و یک گونه بومیIranocichla hormuzensis  از این ماهیان در ایران گزارش شده است. در سال‌های اخیر، ماهیان تیلاپیای غیربومی پیامد‌های اکولوژیکی و اقتصادی قابل‌توجهی در ایران و کشورهای همسایه داشته‌اند. هدف از این پژوهش بررسی اولیه وضعیت ماهیان غیربومی تیلاپیا در استان خوزستان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از آبان 1393 تا شهریور 1394برای تعیین فراوانی دو گونه ماهی تیلاپیا C. zillii  و O. aureus در تالاب شادگان و میزان عرضه آنها در برخی بازارهای ماهی، در استان خوزستان، انجام شده است. همچنین حضور یا عدم حضور این ماهیان در تعدادی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان نیز ارزیابی شد.

نتایج و بحث: نتایج نشان داد که میزان صید و عرضه تیلاپیا C. zillii فراوانی بالایی داشته و این ماهی به یکی از گونه‏های غالب تالاب شادگان تبدیل شده است. در این پژوهش گونه O. aureus از تالاب شادگان صید نشد اما مشاهدات نشان می‌دهد که این گونه، به‌ویژه در رودخانه‌ها، در حال گسترش به سایر نقاط بوده و از لحاظ فراوانی نیز در حال افزایش است. ماهیان تیلاپیا به‌ویژه C. zillii در برخی از مزارع پرورش ماهی به آفت تبدیل شده و میزان تولید ماهیان گرمابی را کاهش داده‏اند. همچنین حضور این گونه‏ها در مراکز تکثیر بچه‏ماهی، احتمال انتقال آنها به سایر مناطق را افزایش داده است.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که در حال حاضر بهترین راهکار مبارزه با ماهیان تیلاپیا در این استان، جلوگیری از ورود آنها به سایر منابع آبی (به‌ویژه از طریق فعالیت‌های آبزی‏پروری) باشد. همچنین انجام پژوهش‌های مستمر برای مشخص شدن جنبه‌های مختلف این معرفی‌ها، پیش‏بینی پتانسیل گسترش دامنه پراکنش و پایش منظم باید مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، باید روشی ترکیبی برای کنترل و کاهش این گونه‌ها به همراه مدیریت مناسب اکولوژیکی آب، کاهش آلودگی آب‌ها و کاهش فشار صیادی گونه‌های بومی اتخاذ شود.

واژگان کلیدی
تیلاپیا، گونه مهاجم، C. zillii، آبزی‌پروری، تالاب شادگان، خوزستان.

منابع و مآخذ مقاله

Abdoli, A., 2000. The inland water fishes of Iran. Iranian Museum of Nature and Wildlife, Tehran, Iran. [In Persian with English abstract]

Abdoli, A., Kiabi, B.H., Valikhani, H., Nejat, F., 2016. Final report of Survey on the Status of the Invasive Alien Redbelly Tilapia (Tilapia zillii, Gervais 1848) in Khuzestan Province. Environmental Sciences Research Institute. Tehran, Iran. [In Persian]

Al-Faisal, A.J. and Mutlak, F., 2014. First record of the Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758), from the Shatt Al-Arab River, Southern Iraq. Mesopotamian Journal of Marine Science. 29(1), 45-50.

Altun, T., Tekelioglu, N., Danadas, D., 2006. Tilapia culture and its problems in Turkey. Journal of fish and Aquatic Science. 23(3-4), 473-478.

Al-Zaidy, K.J., 2013. First record of Tilapia zillii (Gervais, 1848) in Al-Delmj marsh west Al-Diwania city middle of Iraq. Diyala Agricultural Sciences Journal. 5, 9-16.

Chervinski, J. and Hering, E., 1973. Tilapia zillii (Gervais) (Pisces, Cichlidae) and its adaptability to various saline conditions. Aquaculture. 2, 23-29.

Coad, B.W., 1982. A new genus and species of cichlid endemic to southern Iran. Copeia. 1, 28-37.

Coad, B.W., 2016. Personal website. Available online at:http://www.briancoad.com/Species%20A

ccounts/Cobitidae%20to%20Cyprinodontidae.htm (Revised: 06 May 2016).

Crutchfield, Jr, J.U., 1995. Establishment and expansion of redbelly tilapia and blue tilapia in a power plant cooling reservoir. American Fisheries Society Symposium. 15, 452-461.

Crutchfield, Jr, J.U., Schiller, D.H., Herlong, D.D., Mallin, M.A., 1992. Establishment and impact of redbelly tilapia in a vegetated cooling reservoir. Journal of Aquatic Plant Management. 30, 28-35.

Dadebo, E., Kebtineh, N., Sorsa, S., Balkew, K., 2014. Food and feeding habits of the red-belly tilapia (Tilapia zillii Gervais, 1848) (Pisces: Cichlidae) in Lake Ziway, Ethiopia. Agriculture, Forestry and Fisheries. 3(1), 17-23.

Fishelson, L., 1966. Cichlidae of the genus Tilapia in Israel. Bamidgeh. 18(3/4), 67-88.

Hashemi, S.A. and Ansary, H., 2012. Biomass and production of fish species in the Shadegan wetland, Iran. Global Veterinaria. 9(2), 123-128.

Hashemi, S.A., Eskandary, G., Ansary, H., Yooneszadeh, M., 2011. Stock assessment and production of fish species in the Shadegan Wetland, Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences. 3(6), 502-508.

Hashemi, S.A., Ghorbani, R., Kymaram, F., Hossini, S.A., Eskandari, G., Hedayati, A., 2014. Estimation of fish composition and catchability coefficient of gillnet in the Shadegan Wetland. Iranian Journal of Ichthyology. 1(1), 51-60.

بررسی وضعیت ماهیان غیربومی مهاجم تیلاپیا...

فصلنامه علوم محیطی، دوره پانزدهم، شماره 4، زمستان 9316

Hashemi, S.A., Ghorbani, R., Kymaram, F., Hossini, S.A., Eskandari, G., Hedayati, A., 2015. Fish Species Composition, Distribution and Abundance in Shadegan Wetland. Fisheries and Aquaculture Journal. 6, 128.

Hauser, W., 1975. Can Tilapia replace herbicides. Cal-Neva Wildlife Transactions. 6, 44-50.

Innal, D., Erk’akan, F., 2006. Effects of exotic and translocated fish species in the inland waters of Turkey. Reviews in Fish Biology and Fisheries. 16(1), 39-50.

Job, T.J., 1967. Status of fish culture in the Near East region, In: Pillay TVR, editor. Proceedings of the FAO World Symposium on Warm-Water Pond Fish Culture. Fisheries Report. Rome: Food and Agriculture Organization, pp. 54-69.

Khaefi, R., Esmaeili, H.R., Zareian, H., Babaei, S., 2014. The first record of the redbelly tilapia, Tilapia zillii (Gervais, 1848), in freshwaters of Iran. Turkish Journal of Zoology. 38, 96-98.

Khosravi, M., 2017. A survey on the biological characterization of crucian carps (Genus: Carassius) in the inland waters of Iran. MSc Thesis. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian with English abstract]

Kuru, M., YERLİ, S.V., Mangit, F., Ünlü, E., Alp, A., 2014. Fish Biodiversity in Inland Waters of Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture. 1(3), 93-120.

Lockwood, J.L., Hoopes, M.F., Marchetti, M.P., 2007. Invasion ecology. Blackwell Publishing, Oxford.

Marammazi, J.Gh., 1997. Fish stock assessment in Shadegan Wetland, South of Iran aquaculture fishery research center, Ahwaz, Iran. [In Persian]

Mutlak, F.M., Al-Faisal, A.J., 2009. A new record of two exotic cichlids fish Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) and Tilapia zillii (Gervais, 1848) from south of the main outfall drain in Basrah city. Mesopotamian Journal of Marine Science. 24, 160-170. [In Arabic with English abstract]

Naylor, R.L., Williams, S.L., Strong, D.R., 2001. Aquaculture--A gateway for exotic species. Science. 294(5547), 1655-1656.

Negassa, A. and Padanillay, C., 2008. Abundance, food habits, and breeding season of exotic Tilapia zillii and native Oreochromis niloticus fish species in Lake Ziway, Ethiopia. Maejo International Journal of Science and Technology. 2, 345-359.

Philippart, J.C. and Ruwet, J.C., 1982. Ecology and distribution of tilapias, pp. 15-59. In R.S.V. Pullin and R.H. Lowe-McConnell (eds.). The biology and culture of tilapias. ICLARM Conference Proceedings 7, 432 p. International Center for Living Aquatic Resources Management, Manila, Philippines.

Roozbehfar, R., Dehestani-Esfandabadi, M., Roozbehfar, S., 2014. First record of the redbelly tilapia, (Tilapia zillii Gervais, 1848), in Iran. Journal of Applied Ichthyology. 1-2

Valikhani, H., 2016. A survey on the Status of the Invasive Alien Redbelly Tilapia (Coptodon zillii, Gervais 1848) in Khuzestan Province, Iran. MSc Thesis. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian with English abstract]

Valikhani, H., Abdoli, A., Kiabi, B.H., Nejat, F., 2016. First record and distribution of the blue tilapia, Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) (Perciformes: Cichlidae) in inland waters of Iran. Iranian Journal of Ichthyology. 3(1), 19-24.

Welcomme, R.L., 1992. A history of international introductions of inland aquatic species. In ICES Marine Science Symposium. 194(1), 3-14.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.