palette
رویکرد فرم شناسی در استراتژی مدیریت تالابها و پلایاها بررسی موردی: پلایای گاوخونی
منیژه قهرودی تالی, لادن خدری غریب وند

چکیده
تالاب‌ها باقیمانده دریاچه‌های بارانی هستند که در اثر پس‌روی یخچال‌ها در اواخر عصر پلئیستوسن و غلبه شرایط گرم و توسعه رسوبات تبخیری عصر هولوسن به وجود آمده‌اند. دریاچه‌های کویری، پلایاها و لندفرم‌های مشابه آن در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک، در‌ نتیجه فعالیت‌های انسانی دچار اختلال و آشفتگی شدند. در حال‌حاضر، برداشت منابع معدنی و در نتیجه تخریب سطوح پلایا، همچنین بی‌نظمی در آب ورودی، موجب تحول جدیدی در این ژئوسیستم‌ها شده است. این تحولات زمینه دگرگونی در میکروفرم‌های این مناطق را فراهم آورده، به‌طوری‌که می‌توان این دگرگونی را شاهدی بر بی‌نظمی یا آشوب در سیستم شکل‌زایی حاضر و گذار آن به سیستم دیگر دانست که به وسیله هندسه فرکتالی قابل بررسی است. در این تحقیق، بررسی‌های میدانی درباره وضعیت پلایای گاوخونی در جنوب شرق اصفهان و تغییرات ایجاد‌شده در میکروفرم‌های آن در زمستان 1393در منطقه انجام شد که طی آن ابعاد 109 ترک گلی در زون مرطوب پلایای گاوخونی بررسی شد و از بین آنها ابعاد61 ترک گلی که به‌خوبی توسعه یافته بودند، محاسبه شدند. با بررسی هندسی فرکتالی محیط-مساحت در میکروفرم‌ها، میزان آشفتگی آنها بررسی شد. DAP به‌دست‌آمده مقادیری بین 27/1 تا 44/1 را نشان داد، که گویای آشفتگی در منطقه است. نمودار لگاریتمی نیز ارتباط خطی بین لگاریتم محیط و مساحت فرم‌های مورد نظر را آشکار ساخت، به‌طوری‌که ضریب همبستگی R2 به‌دست‌آمده بزرگتر از 96/0 بود. افزایش آشفتگی در منطقه، حاکی از تحول سیستم شکل‌زایی و تبدیل تالاب به اکوسیستمی جدید بوده است که می‌تواند مخاطرات جدی را در این منطقه به همراه داشته باشد.
واژگان کلیدی
گاوخونی، میکرولندفرم، فرکتال، ترک گلی

منابع و مآخذ مقاله

Asgari A. Playa and evaluate mineral potential in the khorasan province (with attitude specifically, lithium). National Geoscience Database of Iran (NGDIR); 1999. p.11.[In Persian

Gill T E. Eolian sediments generated by

anthropogenic disturbance of playas: human

impacts on the geomorphic system and

geomorphic impacts on the human system .

Geomorphology Journal; 1996; 17(1-3): 207.

Ghahroudi Tali M. Comparative study of climate

change and geomorphology in Playa Meighan .

Shahid Beheshti University of Tehran, Iran .

Research project; 2012. p43. [In Persian

Ghahroudi Tali M, Mirzakhani B, Askari A. The

phenomenon of desertification in Iran wetlands ,

Case Study: Meighan wetlands. Geography and

environmental hazards Journal; 2012; 4: 22. [In

Persian

Ghahroudi Tali M, Derafshi K. The study of

chaos in the flood risk pattern of Tehran. Environmental Spatial Analysis Disaster Journal; 2015; 7 (2):1-16. [In Persian

Martino G D, Riccio D. A Novel Approach for

Disaster Monitoring: Fractal Models and Tools. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing Journal; 2007; 45(6):12.

Mandelbrot, B B.The fractal geometry of nature

(updated and augmented edition). Freeman, New

York; 1983.p.468.

Malamud B D, Turcotte D L, Guzzetti F,

Reichenbach P. Landslide inventories and their

statistical properties. Earth Surface Processes and

Landforms Journal; 2006; 29 (6): 687.

Lovejoy S. Area–perimeter relation for rain and cloud areas. Science Journal; 1982; 216(4542):185-187.

Mandelbrot B B, Passoja D E, Paullay A J. Fractal character of fracture surfaces of metals. Nature Journal; 1984; 308 (5961): 721.

Goodchild M F. Lake on fractal surfaces: a null hypothesis for lake-rich landscapes. Math Geol Journal; 1988; 20(6):15–630.

Lovejoy S, Schertzer D. Multifractal analysis techniques and the rain and cloud fields .From 10–3 Dordrech; 1991.

Cheng Q, Russell H, Sharpe D, Kenny F, Qin P. GIS-based statistical and fractal / multifractal analysis of surface stream patterns in the Oak Ridge’s Moraine. Computer Geoscience Journal; 2001; 27(5):513-526.

Ramesht M H. Hazards Tracing Hoz-e Soltan

Playa through Investigating Chaos in Microlandforms. Geography and Development Iranian Journal; 2003; 1 (1):13-36. [In Persian

Ghahroudi Tali M, Alinoori K. Hazards Tracing

Hoz-e Soltan Playa through Investigating Chaos

in Micro-landforms. Iranian Journal of Hazards

Science; 2015; 1 (2):241-252. [In Persian

Ghahroudi Tali M, khedri gharibvand L. The Investigation of Chaos in Micro-Landforms in

the Gavkhooni Everglade. Geodynamics Research International Bulletin (GRIB) Journal; 2014; 2 (3):44-51.

Vandenberge D R, Brandon T L, Duncan J M. Triaxial Tests on Compacted Clays for Consolidated Undrained Conditions. Geotechnical Testing Journal; 2014; 37: 4.

Karam A. Chaos theory, fractal and nonlinear systems in geomorphology. Natural geography journal; 2010; 3(8):72. [In Persian

Cheng Q. Multifractal modeling and spatial analysis with GIS: Gold potential estimation in the Mitchel-Sulphurets area, Northwestern British Columbia. Ph.D.: University of Ottawa, Ottawa; 1994.p.268.

Salami H, Naderi H. Technical report assessing the sources and uses of water in the catchment area of the river. Iran Water Resources Research journal; 2007 ; 2(1):74. [In Persian

Ebrahimzadeh E, Karimi J. Analysis of the planning and development of ecotourism in wetland basin Gavkhoni using bioclimatic indices. Geography and planning journal; 2012; 16(39):4. [In Persian

Bateni F, Fakheran S, Soffianian A. Assessment of land cover changes & water quality changes in the Zayandehroud River Basin between 1997–2008. Environmental Monitoring and Assessment Journal; 2013; 185(8): 117.

Allahdadian L, Khoshakhlagh R. Economic Water Reallocation in the Zayande Rood Basin (Iran) Among Different Uses via Designed Software. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences Journal; 2013; 2(6): 1

Soltani S. Gavkhoni determines wetland water rights (section Limnology). Environmental Protection Agency Isfahan province. Research project; 2010; 1. [In Persian

NASA (2012), Satellite image of Gavkhuni Area. Scene 135-3.

Najari H. Wetland of International Gavkhuni of Isfahan. Environmental Protection Agency Isfahan province; 2014: 155. [In Persian

Pakzad H.R, Fayazi F. Sedimentology and Stratigraphic Sequence of The Gavkhuni Playa Lake, SE Esfahan, Iran. Carbonates and Evaporites Journal; 2007; 22(2):93.

Cheng Q .The Perimeter–Area Fractal Model and Its Application to Geology. Math Geol Journal; 1995; 27(1):69.

Wang Z, Cheng Q, Cao L et al. Fractal modelling of the microstructure property of quartz mylonite during deformation process. Math Geol Journal; 2006; 39(1):53.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.