palette
بررسی تمایل کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت‌های زیستی با شبکه‌ عصبی مصنوعی
زیبا بختیاری, مسعود یزدان پناه

چکیده

سابقه و هدف: تولید و توسعه سوخت‌های زیستی در مناطق روستایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند تغییرات شگرفی در زندگی مردم روستایی ایجاد کند. تولید سوخت‌های زیستی وابسته به بخش کشاورزی است و متخصصان و کارشناسان کشاورزی منبع مهمی از اطلاعات برای کشاورزان در مورد پذیرش نوآوری هستند. آنها می‌توانند پذیرش سوخت‌های زیستی را تسهیل و یا نفوذ آنها را محدود کنند. بنابراین، هدف از این بررسی، پیش‌بینی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت‌های زیستی بود.

مواد و روش‌ها: این بررسی پژوهشی مقطعی است. مدل اعتقادات سلامت به صورت کمی با استفاده از روش پیمایش برای درک ادراکات کارشناسان کشاورزی مورد آزمون قرار گرفت. نمونه مورد پژوهش بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی سهمیه‌ای تعیین شد (n=288). سؤالات پرسش‌نامه در مقیاس 1 تا 5 نقطه (خیلی کم، کم، متوسط، بالا و بسیار بالا) تدوین شد. این نظرسنجی میان  کارشناسان کشاورزی در فوریه سال 2015 انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه شخصی بر اساس پرسش‌نامه برای ارزیابی اجزای مدل اعتقادات سلامت جمع‌آوری شد. اعتبار درونی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. همه معیارها نشان داد اعتبار درونی بسیار عالی و بین 67/0 تا 9/0 بود. در نهایت روایی پرسش‌نامه توسط هیاتی از کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت.

نتایج و بحث: یافته‌های این تحقیق در مقایسه با تحقیقات قبلی در مورد مدل اعتقادات سلامت به نتایج متفاوتی دست یافت. تحقیقات قبلی نشان دادند، مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های نیت، متغیرهای موانع درک‌شده و مزایای درک‌شده هستند، درحالی‌که در این تحقیق فقط متغیر مزایای درک‌شده معنی‌دار شد و متغیر موانع درک‌ شده معنی‌دار نشد و علاوه بر آن متغیرهای دیگری نیت کارشناسان را تبیین کرده‌اند. بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان اظهار داشت، آموزش‌های مناسب به کارشناسان می‌تواند در بهبود نیت آنها بسیار مهم باشند. بنابراین در آموزش‌ها باید بر تشویق کارشناسان در راستای توسعه و گسترش سوخت‌های زیستی تاکید ویژه‌ای کند. اضافه بر آن، باید شدت خطرناک بودن کاربرد سوخت‌های فسیلی برای جامعه و محیط زیست به طرق مختلف به کارشناسان نشان داده شود. این امر باعث می‌شود، تمایل آنها به توسعه و ترویج آن در بین کشاورزان بیشتر شود. در کنار این امر روشن کردن و آشکار ساختن مزایا و منافع سوخت‌های فسیلی نیز بسیار موثر است. در نهایت خودکارآمدی یک متغیر مهم است. خودکارآمدی به میزانی اشاره دارد که یک فرد احساس می‌کند، رفتار مورد نظر را تحت کنترل دارد و انجام آن برایش ساده است.

نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج این بررسی نشان داد، سیاست‌های انرژی، مزایای درک‌شده سوخت‌های زیستی، شدت خطر درک‌شده سوخت‌های فسیلی، راهنمای عمل و خودکارآمدی بر تمایل کارشناسان کشاورزی نسبت به ترویج و توسعه سوخت‌های زیستی تأثیر دارند. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت متغیرهای مؤثر بر تمایل رفتاری از دیدگاه کارشناسان کشاورزی نشان داد به ترتیب متغیرهای مزایای درک‌شده، سیاست‌های انرژی و شدت خطر سوخت‌های فسیلی بیشترین رتبه حساسیت و متغیر احتمال خطر سوخت‌های فسیلی کمترین رتبه را دارد.

واژگان کلیدی
کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، سوخت‌های زیستی، خوزستان، نگرش.

منابع و مآخذ مقاله

منابع

Ardehali, M. M., 2006. Rural energy development in Iran: non-renewable and renewable resources. Renewable Energy. 31, 655-662.

Bakhtiyari, Z., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., and Kazemi, N., 2017. Intention of agricultural professionals toward biofuels in Iran: Implications for energy security, society, and policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 69, 341-349.

De Fraiture, C., Giordano, M. and Liao, Y., 2008. Biofuels and implications for agricultural water use: blue impacts of green energy. Water Policy. 10, 67.

Demirbas, A., 2008. Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel projections. Energy Conversion and Management. 49, 2106-2116.

Demirbas, A., 2009. Political, economic and environmental impacts of biofuels: A review. Applied Energy. 86, S108-S117.

EbrahimZade, A., Eskandari Sani, M and EsmaeilNejad, M., 2010. Factor Analysis Application in Explanation of Spatial Pattern of Developed and Under- Developed Urban- Regional in Iran. Geography and Development Iranian Journal. 17, 7-28. (In Persian with English abstract).

EbrahimZade, A., Eskandari Sani, M. and EsmaeilNejad, M., 2010. Factor Analysis Application in Explanation of Spatial Pattern of Developed and Under- Developed Urban- Regional in Iran. Geography and Development Iranian Journal. No 17. 7-28. (In Persian with English abstract).

Fallah, S., Azizypuor, M. and Rostami, S., 2014. Necessity and potential of biofuel production from cereal residues. Iranian Journal of Energy. 3, 17 (1). URL: http://necjournals.ir/article-1-668-fa.html. (In Persian).

Ghasemi, S., Karami, E. and Azadi, H., 2013. Knowledge, Attitudes and Behavioral Intentions of Agricultural Professionals toward Genetically Modified (GM) Foods: A Case Study in Southwest Iran. Science and Engineering Ethics. 19, 1201-1227.

Kazemi rad, Z. and Papzan, A., 2011. Rural entrepreneurs predict the outcome Kermanshah city using artificial neural network analysis (ANN). Management Systems. 1, 17-26. (In Persian with English abstract).

Khalilmoghadam, B., Afyuni, M., Abbaspour, K. C., Jalalian, A. and Dehghani, A. A., 2015. Application of regression and neural networks to estimate the saturated hydraulic conductivity Zagros Central. Journal of Water and Soil Science. 17, 217-227. (In Persian with English abstract).

Khalilmoghadam, B., Afyuni, M., Abbaspour, K. C., Jalalian, A., Dehghani, A. A. and Schulin, R., 2009. Estimation of surface shear strength in Zagros region of Iran—a comparison of artificial neural networks and multiple-linear regression models. Geoderma. 153, 29-36.

Koh, L. P. and Ghazoul, J., 2008. Biofuels, biodiversity, and people: understanding the conflicts and finding opportunities. Biological Conservation. 141, 2450-2460.

Lee, J. S. H., Rist, L., Obidzinski, K., Ghazoul, J. and Koh, L. P., 2011. No farmer left behind in sustainable biofuel production. Biological Conservation. 144, 2512-2516.

Moeini, M., Hosseini, H. A., Maleki, F. and Sharifi Rad, G. H. R., 2014. The effect of an educational plan based on the health belief model on salt consumption of the women at hypertension risk. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 12, 94-100.

Msangi, S., Sulser, T., Rosegrant, M. and Valmonte-Santos, R., 2007. Global scenarios for biofuels: Impacts and implications for food security and water use. In 10th Annual Conference on Global Economic Analysis, Purdue University, Indiana.

Orji, R., Vassileva, J. and Mandryk, R., 2012. Towards an effective health interventions design: an extension of the health belief model. Online Journal of Public Health Informatics. 4(3).

Parcell, J. L. and Westhoff, P., 2006. Economic effects of biofuel production on states and rural communities. Journal of Agricultural and Applied Economics. 38, 377.

Raswant, V., Hart, N. and Romano, M., 2008. Biofuel expansion: challenges, risks and opportunities for rural poor people. How the poor can benefit from this emerging opportunity.

Sheelanere, P. and Kulshreshtha, S. S., 2013. Sustainable Biofuel Production: Opportunities for Rural Development. International Journal of Environment and Resource. 2(1).

SoleimaniRoudi, P., Golian, A. and Sedghi, M., 2011. Compare multiple linear regression models and artificial neural network to predict the amino acids millet (pennisetumglaucum) using approximate analysis. Iranian Journal of Animal Science Research. 3, 363-368. (In Persian with English abstract).

Straub, C. L. and Leahy, J. E., 2014. Application of a Modified Health Belief Model to the Pro‐Environmental Behavior of Private Well Water Testing. JAWRA Journal of the American Water Resources Association. 50, 1515-1526.

Urbanchuk, J. M., 2009. Contribution of the Ethanol Industry to the Economy of the United States.

Van de Velde, L., Verbeke, W., Popp, M. and Van Huylenbroeck, G., 2011. Trust and perception related to information about biofuels in Belgium. Public Understanding of Science. 20, 595-608.

Wheeler, S., 2005. Factors Influencing Agricultural Professionals' Attitudes towards Organic Agriculture and Biotechnology (Doctoral dissertation, ANU, Canberra).1-29.

Yazdanpanah, M., Forouzani, M. and Hojjati, M., 2015a. Willingness of Iranian young adults to eat organic foods: Application of the Health Belief Model. Food Quality and Preference. 41, 75-83.

Yazdanpanah, M., Hayati, D. and Zamani, G. H., 2011. Investigating Agricultural Professionals’ Intentions and Behaviors towards Water Conservation: Using a Modified Theory of Planned Behaviour. Environmental. Science, 9(1).‏

Yazdanpanah, M., Komendantova, N. and Ardestani, R. S., 2015b. Governance of energy transition in Iran: Investigating public acceptance and willingness to use renewable energy sources through socio-psychological model. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 45, 565-573.‏

Zagata, L., 2012. Consumers’ beliefs and behavioral intentions towards organic food. Evidence from the Czech Republic. Appetite. 59, 81-89.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.