ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین

فرشاد کيوان بهجو, احمد هاشمیان, مصطفی پناهی, الناز حسن زاده

چکیده


این تحقیق با هدف ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی اصلی خاک و با تأکید بر خاک جنگل‌های منتخب منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان انجام شده است. در این پژوهش ابتدا با روش EPM، میزان فرسایش تعیین و سپس مقدار هدر‌رفت سه عنصر غذایی مهم (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) بر اساس اختلاف مقادیر عناصر غذایی دو تیمار شاهد و فرسایش‌‌یافته اندازه‌گیری شد؛ سپس ارزش پولي نگهداري عناصر غذايي خاک به وسيلة پوشش جنگلی، بر اساس روش اقتصادی هزینه جایگزینی محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در محدوده مورد مطالعه به مساحت 3116 هکتار سالانه حدود 468/5 تن عناصر غذایی NPK در اثر فرسایش خاک از بین می‌رود که به معنای ایجاد هزینه‌ای معادل 88202945491 ریال به محیط زیست می‌باشد. همچنین مشخص گردید که هر هکتار از جنگل‌های محدوده مطالعاتی قادر است که از خسارت ناشي از فرسايش خاک و نابودي تنها سه عنصر غذايي نيتروژن، فسفر و پتاسيم به میزان 28306465 ریال جلوگيري كند که نتایج، نشان‌دهنده ارزش اقتصادی حفظ پوشش گیاهی و جنگل برای جلوگیری از فرسایش خاک می‌باشد.


واژگان کلیدی


ارزش‌گذاری اقتصادی- فرسایش خاک- EPM- عناصر غذایی NPK- شیمبار.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


مرجع شماره یک. Ebrahimi,R. Mirnia, Kh &Refahi, H . 1999. Soil erosion and nutrient loss and contamination of water resources.3rd Conference environmental pollutants. Iran.In Persian

مرجع شماره دو. Baybordi, M.1993. soil genesis and classification, Tehran University Press

مرجع شماره سه. Bakhtiari, F., Panahi, M., Karami, M., Ghoddusi, J., Mashayekhi, Z and Pourzadi. 2009. Economic valuation of soil nutrients retention function of Sabzkouh forests. Iranian Journal of Forest, 1(1): 69-81. In Persian

مرجع شماره چهار Panahi, M. 2005. Economic Valuation of Caspian forests, case studies in the fields of forestry, wood and paper, wood and paper side Kheyrud Gilan, doctoral dissertations.In Persian

مرجع شماره پنج Salardiny, A,A. 1989. Soil Fertility. second edition. Tehran University Press.In Persian

مرجع شماره شش Jamali,Ghoddus 2007. Course notes Watershed Management, Tarbiat Modarres University. Page 150.In Persian

مرجع شماره هفتBarbier,E.&J.T, Bishop.1995. Economic Values and Incentives Affecting Soil and Water Conservation in Developing Countries, Journal of Soil Water Conservation (March-April):133-137.

مرجع شماره هشت. Dixon, J. A., Scura, R., Carpenter, A. and Sherman, P.B. 1983. Soil loss and conservation planning in tea plantations of Sri Lanka. In: R. A. Carpenter(eds). Natinol system for development: What planners need to know. New York: Macmillan, Inc

مرجع شماره نه. Dixon,J.A. and Hufschmidt, M. M. 1989. Economic valuation techniques for the environment: A case study work book. Enviroment and Policy Institue, East West Center, Honolulu.

مرجع شماره ده.Furtan W.H. & S.S. Hosseini, 1995. Economic and institutional considerations for soil depletion. Journal of Sale Occasional, 75(5):1-10.

مرجع شماره یازده. Hufschmidt, M. M., Jarnes, D. E., Meister, A. D., Bower, B. t. and Dixon, J.A. 1983. Environment, natural system and development: An economic valuation guide. Environmental Policy Program, East West Center, Honolulu.

مرجع شماره دوازده. Hussain S.A. & R. Badola, 2008. Valuing mangrove ecosystem services: linking nutrient retention function of mangrove forests to enhanced agro ecosystem production, Journal of Soil Water Conservation, 32(8): 120-130.

مرجع شماره سیزدهKizza. C.L., Majaliwa J. G.M., Nakileza B., Eilu G., Bahat l, Kansiime F. and Wilson J. 2013. Soil and nutrient Losses along the chronoseguential forest recovery gradient in Mabira Forest Reserve, Uganda. African Journal of Agriculture Research Vol 8(1), pp.77-85.

مرجع شماره چهارده Kummar H.M. & K. Honda, 1999. Estimating of soil erosion using remote sensing and GIS, Its valuation and economic implications in agricultural production , Conservation organization meeting, Purdue University and the USDA-ARS National soil erosion research Laboratory, Thailand.

مرجع شماره پانزده. Lette H. & de Boo H.2002, Economic valuation of forests and nature :A support tool for effective decision-making, International Agricultural Centre (IAC), Themes Studies Series 6: Forests, Forestryand Biodiversity Support Group.

مرجع شماره شانزده. Predo,C., Grist,p., Menz,K., and R.1997.Estimating the on-site cost of soil erosion in the Philippins:The replacement cost approach .Imperat project .paper improving smallholder farming systems in Inpeata areasof Southeast Asia.No.1997-8,22-35

مرجع شماره هفده. Pearce, D. W. and Warford, J.1992 ., World without ends: Economics,environment and sustainable development, Oxford University Press.

مرجع شماره هجده Ward, P.J., H. Renssen, J.C.J.H. Aerts, R.T. Van Balen & J. Vandenberghe, 2009. The impact of land use and climet change on late Holocene and future suspended sediment yield of the Meuse catchment, J. Geomorphology, 103: 389-400.

مرجع شماره نوزده. Wiliam F. Sheldrick, J. Keith syers & John Lingard.2002. A conceptual model for conducting nutrient audits at national, regional, and lobal scales. Nutrient cycling in Agroecosystems. 62: 61-72.

مرجع شماره بیست. Fao,1995. Agriculture investment to promote improved capture and use of rainfull in dry land farming, FAO Investment Center Technical paper No.10, Rome.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.