هیات تحریریه

مدیر مسئول

اعضای هیات تحریریه (در حال به روز شدن)

  1. مجید مخدوم, دانشگاه تهران, Iran, Islamic Republic of
  2. کورس خوشبخت, دانشگاه شهید بهشتی

مدیر داخلی فصلنامه

  1. فراهم احمد زاده, پژوهشکده علوم محیطی