تماس با مجله

آدرس پستی

تهران-بزرگراه شهيد چمران - دانشگاه شهيد بهشتی ـ پژوهشكده علوم محيطی

تماس اصلی

علوم محیطی
هومان لياقتي مدير مسؤول فصلنامه علوم محيطي
دانشگاه شهید بهشتی
تهران-بزرگراه شهيد چمران - دانشگاه شهيد بهشتی ـ پژوهشكده علوم محيطی
تلفن ثابت: 22431973-22431971
فاکس: 22431972
ایمیل: esq-esri@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir